Ez a tisztalelkű, szép kisfiú egy rész volt belőlem, az Én saját testemből és véremből.

Igazság Könyve:

Isten Anyja: Fiam teste cafatokra volt tépve

  1. március 23. szombat 23:45

 

Gyermekem, sokan nem értik Társmegváltó szerepemet. Nem tudják azt, hogy miért van ez így.

Amikor elfogadtam a meghívást, hogy Isten Anyja legyek, kötelességgel tartoztam Isten Szövetségének, melyet az emberiség üdvössége érdekében kötött.

Amikor megszültem Fiamat, ugyanazt a Szeretetet éreztem, mint amit minden anya érez gyermeke iránt. Ez a tisztalelkű, szép kisfiú egy rész volt belőlem, az Én saját testemből és véremből. De ugyanakkor azzal is tisztában voltam, hogy Ő nem akármilyen gyermek. Az Ő Lelke belépett az Én lelkembe, amint megpillantottam Őt. Ő és Én egymásba fonódtunk, melynek eredményeképpen Én is éreztem minden Érzést, Örömöt, Fájdalmat és Szeretetet, ami keresztüláradt Rajta. Én azt is tudtam, hogy Ő egy isteni Lény, és mint ilyen, Én csak egy szolgálója vagyok, bár ő ezt sohasem éreztette velem.

Mint egy kis gyermek, keblemre hajtotta Isteni Fejét, olyan érzelemmel suttogta a Szeretet Szavait, hogy az eltöltötte teljesen a Szívemet, és úgy éreztem, hogy az szétreped a boldogságtól. Ő, az Én Kis Gyermekem, lett egész életem értelme. Minden érintése hihetetlen gyöngédséggel és örömmel töltött el. Mindazok, akik látták Őt, mint csecsemőt, azt mondták nekem, hogy milyen különleges. Átható szemei felkavarták lelküket, és sokan nem tudták, hogy miért van ez így.

Ezt a különleges köteléket közöttem és szeretett Fiam között sohasem lehet felbontani. Tudtam, hogy Én csak azért születtem, hogy az Ő Anyja legyek. Ez a szerep volt egyetlen oka létezésemnek.

És így, hogy Én minden igényére válaszoltam, Ő nagy szeretettel és együttérzéssel helyezte minden igényemet az Ő igényei elé. Kívánságait Én, az Ő Édesanyja, alázatos Szolgálója, mindig teljesítettem.

Amikor nem hitték, hogy ő valóban az Emberfia, miközben Atyja kívánságát cselekedvén az Igazságot hirdette, keserű könnyeket sírtam. Mennyire szétmarcangolt Engem, amikor tanúja voltam Üldöztetésének.

Én nem úgy viseltem az Ő fájdalmát, mint ahogyan azt bármelyik anya is tenné – látván a fájdalmat, amelyet gyermekének okoznak -, az Ő fájdalma az Enyém lett, az Enyém pedig az Övé.

Arra kényszerítették, hogy előre kötött kézzel járjon, mely kötelet a derekára erősítették, ami azt jelentette, hogy csak lassan haladva, csoszogva tudott járni. Miközben a Keresztet az Ő széttépett és összetört Testére dobták, fájdalmam annyira elviselhetetlen volt, hogy folyamatosan elájultam.

Fájdalmam nemcsak fizikai fájdalom volt; szomorúságom átfúrta Szívemet, és kettészakította azt. Az Én Szívem mind a mai napig összefonódik Fiam Szívével, és így a Nagyhét alatt Fiammal együtt mindent újra átélek: a fájdalmat, a gyötrelmet és az üldöztetést.

Gyermekek, ha elmagyaráznám azt a kegyetlenséget, amellyel Fiamnak ártottak, képtelenek lennétek azt megérteni; olyan nagyon, gonosz módon megkorbácsolták, hogy Fiam testét cafatokra tépték.

Soha nem szabad elfelednetek, hogy Ő volt az Emberfia, aki azért lett küldve, hogy minden lelket megmentsen a Földön, beleértve azokat is, akik ma a világban élnek. Szörnyű kínszenvedése során azért halt meg, hogy mindenkit megmentsen közületek, beleértve a mai világban élőket is. Az Ő szenvedése nem ért végett a Kálvárián. Mindezt Neki továbbra is el kell szenvednie, egészen Második Eljövetelének Nagy Napjáig.

Azok, akik ezeket az Égi figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyják, szabadon megtehetik. Ezért az elutasításért nem lesznek megítélve. De amint továbbra is eltávolodnak ezektől az égi kinyilatkoztatásoktól, kísértve lesznek, hogy vétkezzenek. Azokkal a bűnökkel fogják őket kísérteni, amelyekről Fiam Egyházának ellenségei azt fogják állítani, hogy azok többé már nem bűnök.

Köszönöm, gyermekek, hogy erre a Mennyei hívásra megnyitottátok elméteket, szíveteket és lelketeket, melyet Isten minden gyermeke iránt érzett szeretetéből küldött számotokra.

 

Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja

https://masodikeljovetel.hu/isten-anyja-fiam-teste-cafatokra-volt-tepve

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2023/03/23

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2023-03-23

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat