Krisztus maradék hadserege diadalmaskodni fog

Igazság Könyve:
“Nem szabad megengednetek, hogy a félelem és az aggodalom megzavarja azt a szerepeteket, amelyet Fiam szabott ki rátok. Krisztus maradék hadserege diadalmaskodni fog és több milliárd lelket terel nyomdokaiba, akiket bemutat majd Isten Trónja előtt.

Mily nagy áldásban részesültetek! Azok közületek, akik vezetni és támogatni fogják a Keresztes Imahadjárat csoportjait, több milliárd lelket mentenek meg. …”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-anyja-krisztus-maradek-hadserege-diadalmaskodni-fog/

Krisztus maradék hadserege diadalmaskodni fog
—–
Római katolikus:
“Egy alkalommal Dávid király parancsot adott Joábnak, serege fővezérének: „Járd be Izrael valamennyi törzsét Dántól, az északi tartománytól Beersebáig, a déli tartományig! Számláljátok meg a népet, hogy tudhassam, hányan vannak!”

(Joáb teljesítette is a parancsot, és) átadta a királynak a népszámlálás eredményét: Izraelben nyolcszázezer a hadköteles, kardfogásra alkalmas férfi, Júdában pedig ötszázezer. …”

——
Görög katolikus: 
Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek,

és ezt kérdezgetik: “Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.”

Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára.

Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult,

a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.

Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap.

Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.

10 De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek.

11 Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek,

12 akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!

13 De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. …”
24 “Azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik,

25 a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.

26 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel;

27 és akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.”

28 “Tanuljátok meg a fügefáról vett példázatot: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.

29 Így ti is, amikor meglátjátok, hogy ezek történnek, tudjátok meg, hogy közel van ő, az ajtó előtt.

30 Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez végbe nem megy.

31 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.”

32 “Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya.

33 Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!”

——–
—–
—–
Tóra:
Ígéretek és intelmek

20 Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem.

21 Vigyázz magadra előtte, és hallgass a szavára! Ne szegülj ellene, mert nem bocsátja meg hitszegéseteket, hiszen az én nevem van jelen benne. …”

26 … Mert én jóra fordítom sorsukat, és megkönyörülök rajtuk.”
—–
—-

“Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet”

Igazság Könyve:

“Drága szeretett leányom, az emberi élet megsemmisítése növekszik azok kezei által, akik ezt az isteni ajándékot nem tisztelikE förtelmes bűn miatt Atyám haragja olyan tetőfokot ért el, hogy ordításait (*) hallani lehet Mennyország szerte.
Haragjának Keze ki fogja űzni ezt a gonoszságot, mivel kitépi majd azokat a gonosz embereket és elpusztítja őket. Mert minden, állathoz hasonlóan lemészárolt emberért az elkövetőket Atyám a Pokol tüzébe fogja dobni.

Kérlek titeket, vegyétek tudomásul, amint a háborúk fokozódnak, a gonoszok közül ez ügyben érintett diktátorok felelősségre lesznek vonva. Ők ki lesznek gyomlálva és abban az Igazságszolgáltatásban lesz részük, amelyet magukra vontak.

Az emberek nem láthatják, amit Én látok. Nem ismerik a gonoszság nagyságának következményét az élet megsemmisítésében, a Föld megsemmisítésében és az emberek felebarátjaik általi üldöztetésében.

Atyám beavatkozása már elkezdődött és haragja meg fogja rázni a Földet. …”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/atyam-beavatkozasa-mar-elkezdodott-es-haragja-meg-fogja-razni-a-fold-et/

—–
—–
—–
Római katolikus:
”  „Jó hírt hozok, uram király, mert az Úr a mai napon megszabadított azok kezéből, akik fellázadtak ellened.”
Amikor odaértek az elöljáró házához, nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.” Azok kinevették. 
——
Görög katolikus: 
“… 18 Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez,

19 mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz;

20 és ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem; a választottakért azonban, akiket Ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.”

Az Emberfia eljövetele

21 “Ha valaki akkor ezt mondja nektek: Nézd, itt a Krisztus! – vagy: Nézd, ott van! Ne higgyétek!

22 Mert hamis krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogy ha lehet, megtévesszék a választottakat.

23 Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!” …”
Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.

10 Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. …”

—–
—–
—–
Tóra:
Az emberölés és a testi sértés büntetése
12 Ha valaki úgy megüt valakit, hogy az belehal, akkor halállal kell bűnhődnie. …”
—–
—-
—-

A gyűlölet, a gyilkosság és a felebaráti szeretet hiányának növekedése mérhetetlen és a bűn futótűzként fertőzte meg a Földet.

Igazság Könyve:

A felkészülés időszakát nagy gondossággal kell most elkezdeni Visszajövetelem Nagy Napjára. Mivel ti, szeretett Követőim, válaszoltok Hívásomra, Én meg fogom növelni a hiteteket és ti mindenhol sokasodni fogtok.

Ez a Küldetés a tetőpontja minden utasításnak, melyet Atyám az emberiség számára adott mindazoknak, akik előtettek voltak. Hát nem értitek, hogy amikor a próféták a kezdetektől fogva leírták az Úr napját, akkor ez az Én Időmre vonatkozik, arra az időre, amelyben az utolsó szövetséget fogom beteljesíteni?

… 

Én sohasem foglak elítélni benneteket azért, ha nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De sohasem fogom megbocsátani, ha Isten Szava ellen káromkodtok, mely a Szentlélek Ereje által adatik nektek. Ha nem hisztek Üzeneteimben, akkor távolodjatok el azoktól, de legyetek továbbra is odaadással Irántam.
Drága Tanítványaim, ti hamarosan egy nagy hadsereget fogtok létrehozni és egy erős védelmet Isten ellenségei ellen. Amint ez a hadsereg növekszik erejében, kérlek benneteket annyi felszentelt szolgát bátorítsatok arra, hogy segítsenek titeket, amennyit csak lehet.

Fontos, hogy biztosítsák a napi Szentmisét és a Szentáldozás Szentségét a rászorulók számára, függetlenül attól, hogy mennyi ellenállásra találnak.

Jézusotok”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-gyulolet-a-gyilkossag-es-a-felebarati-szeretet-hianyanak-novekedese-merhetetlen-es-a-bun-futotuzkent-fertozte-meg-a-foldet/

—–
Római katolikus:
Amikor Dávid király Bahurimba ért, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Semei, Géra fia. Amint jött, egyfolytában átkozódott, sőt köveket hajigált Dávidra és szolgáira; pedig az egész nép és valamennyi harcos ott haladt a király jobbján és balján.
„Íme, a saját édes fiam, aki tőlem kapta életét, életemre tör! Mennyivel inkább érthető, hogy így bánik velem ez az ellenséges törzsbéli. Hagyjátok! Hadd átkozzon az Úr akarata szerint! Hátha megtekinti az Úr nyomorúságomat, és jóra fordítja ezt a mai átkot.”
Aztán tovább folytatta útját társaival együtt.
Ez az Isten igéje.
2Sám 15,13-14.30;16,5-13a
„Tisztátalan lélek, takarodj ki ebből az emberből!”

Erre Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Azt válaszolta: „Légió a nevem, mert sokan vagyunk.” Nagyon kérte Jézust, hogy ne űzze el őket arról a vidékről.”

——
Görög katolikus: 
20 Mindenekelőtt tudnotok kell, hogy az Írás egyetlen próféciája sem ered önkényes magyarázatból,
21 mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. …”
A hamis tanítók tévelygése

De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra.

Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját,

benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat.

Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig.

Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát.

Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek.

Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől.

Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva.

Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. …”

“… 10 Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. …”
—–
—–
—–
Tóra:
18 Az egyezséget megszegő embereket pedig, akik nem tartották meg az előttem kötött egyezség szavait, olyanokká teszem, mint azt a borjút, amelyet kettévágtak, és átmentek a részei között.

19 Júda és Jeruzsálem vezetőit, az udvari embereket, a papokat és az ország egész népét, akik átmentek a borjú részei között,

20 odaadom ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe; holttestük pedig az égi madarak és a földi állatok eledelévé lesz.

21 Odaadom Cidkijját, Júda királyát és vezéreit is ellenségeik kezébe, az életükre törők kezébe, a babilóniai király hadseregének hatalmába, amely most elvonult innen. …”
—–
—-

Hamarosan megszavaznak egy törvényt, amely hatályon kívül helyezi az istenkáromlás jelentését

Igazság Könyve:
Sok pap és egyházi személy gyorsan válaszol hívásomra, mivel ők ismernek Engem és felismerik Hangomat. Oly sokan lesznek továbbra is az elhivatottak, mivel válaszolni fognak azon kérésemre, hogy készítsék fel a lelkeket.

De ahogyan növekszik az ő számuk, úgy fognak mások felháborodással és ítélkezéssel felemelkedni nyájuk közül. Ők – akik válaszolni fognak -, az Irántam való szeretetük miatt szenvedni fognak. Ellenségeik azokból állnak majd, akik bár szeretnek Engem, de mások által félre vannak vezetve; azok által, akiknek hűséget esküsznek. Másokat pedig a gonosz szelleme fogja kísérteni, hogy elítéljenek Engem. Ezt azért fogják tenni, hogy megakadályozzák azon Tervemet, hogy teljesítsem Atyám Akaratát: megmenteni a lelkeket, és átölelni Isten minden gyermekét az Ő Új Paradicsomában.

Nektek az ilyen erőfeszítéseknek ellen kell állnotok, de maradjatok mindenkor méltóságteljesek…”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/hamarosan-megszavaznak-egy-torvenyt-amely-hatalyon-kivul-helyezi-az-istenkaromlas-jelenteset/

—–
Római katolikus:
Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; ajkára adom szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki.

Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőleAnnak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanígy annak is, aki más istenek nevében beszél.«
Ez az Isten igéje.
MTörv 18,15-20

Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! …

“… hogy az új hit követői.”
——
Görög katolikus: 
“… 19 Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,
20 tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.

13 A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve.

14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, …”

——
—–

A próféciák, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek.

Igazság Könyve:
Felszentelt szolgáim rettenetes hibát fognak elkövetni, amikor a Királyságom felé vezető úton a rossz elágazást fogják követni. Ezt tudatlanságukból fogják tenni, mivel sokan közülük azt feltételezik, hogy ők már ismerik azokat a próféciákat, amelyeket Én tárok fel a világ számára, még Második Eljövetelem előtt.

Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor majd arra utasítják őket, hogy helytelenül cselekedjenek, elutasítván így a mindenki számára adott figyelmeztetéseimet a lelkek megmentésére. A próféciák, melyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, csak részben ismertek.

Kérlek benneteket, nyissátok meg szíveteket az Igazságra. Legyetek óvatosak, amikor megítélitek Isten Szavát, amely választott prófétáinak adatik. Ha keményen ítélkeztek fölöttük, akkor ti is annak megfelelően lesztek megítélve. Ha könyörtelenül elutasítjátok őket, akkor ti is el lesztek utasítva Igazságom Keze által. Fogadjátok el őket szeretettel, és Én Szentséges Karjaimba zárlak benneteket. 

Semmi sem mond ellen Atyám Könyvének azokból (az üzenetekből), amelyeket most megosztok veletek, mert az lehetetlenÉn most azért jövök, hogy befejezzem azokat a Tanításokat, melyeket a Földön eltöltött időm alatt meghatároztam.

Amikor a Munkám befejeződik, Szövetségem is be fog végre teljesülni. Azután elhozom majd az Örök Élet Legdicsőségesebb Ajándékát.

Jézusotok”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-profeciak-amelyeket-a-jelenesek-konyve-tartalmaz-csak-reszben-ismertek/

—–
Római katolikus:
“… Ennek hallatára Dávid igen nagy haragra lobbant az ellen az ember ellen, és ezt az ítéletet hozta: „Az Úr életére mondom: halál fia az az ember, aki ezt cselekedte. Négyszeres kárpótlást fog adni a juhért, minthogy ilyen dolgot merészelt művelni; de legfőképp azért, mert könyörtelen volt.”
Ekkor a próféta a fejére olvasta Dávidnak: „Te vagy az az ember. És most maga az Úr, Izrael Istene mond ítéletet:
Te ugyan titokban követted el a bűnt, én azonban világos nappal, az egész nép szeme láttára foglak érte sújtani.”
Dávid erre bűnvallomást tett Nátán próféta előtt: „Vétkeztem az Úr ellen”…”
——
Görög katolikus: 
“… Azután így szólt az Úr: “Halljátok, mit mond a hamis bíró!

Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket?

Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” “

1Ezekre emlékeztesd, és az Isten színe előtt bizonyságot téve kérd őket: ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására.

15 Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.”

—–
9 Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.”
 ——
—–
—–
Tóra:
A rabszolgák törvénye
21 Ezek azok a jogszabályok, amelyeket eléjük kell tárnod:
Ha héber rabszolgát vásárolsz, hat évig szolgáljon, de a hetedikben menjen el szabadon váltságdíj nélkül. …”
A vezetők árulása Jeruzsálemben

Az Úr igéje szólt Jeremiáshoz, miután Cidkijjá király egyezséget kötött Jeruzsálem egész népével, hogy hirdessék ki a rabszolgák felszabadítását,

és engedje szabadon mindenki héber rabszolgáját és rabnőjét, és ne tartsa szolgaságban senki júdai embertársát. …”

—–
—-
És ez az április, akkor jelöljük azt a napot, amikor a zsidó nép válaszolt erre az ősi kérdésre – egy ország születhet egy napon, egy nemzet születhet egy pillanat alatt? – ahogyan Izrael állam ünnepli születésének 70. évfordulóját. (Taps.)


Ahogy felkészülsz arra, hogy megemlékezzetek ennek a történelmi mérföldkőnek, azt mondom, Izrael jó népével, itt és a világon: Shehecheyanu, v’kiyimanu , v’higiyanu la’z’man ha’zeh . (Taps.)

Hetven évvel ezelőtt az Egyesült Államok büszke arra, hogy ő lesz az első nemzet a világon, hogy felismerje Izrael Államát. De ahogy jól tudjátok, az a munka, amelyet azon a napon kezdtünk, befejezetlen maradt, mert míg az Egyesült Államok felismerte nemzetedet, az egyik közigazgatás megtagadta a tõke elismerését.

De csak a múlt hónapban, Donald Trump elnök történelmet írt. 70 éves hibát helyesbített; ő tartotta a szavát az amerikai népnek, amikor bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok végül elismeri, hogy Jeruzsálem Izrael fővárosa. (Taps.) …

 

Something HUGE is Happening in Bible Prophecy – Israel & Palestine

Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet.

Igazság Könyve:
“Drága leányom, az Én Drága Fiam, aki gyermekeimért oly kegyetlen halált szenvedett, Nagy Irgalmasságára készül.

Megadtam neki a szükséges időt mostanáig, hogy annyi lelket tereljen Isteni Irgalmassága alá, amennyit csak lehetséges, anélkül, hogy egyetlen kóbor lélekről is le kellene mondania. Az idő nagyon közel van az emberiségnek szánt Ajándékomhoz.

Az emberiség eltékozolta azt az időszakot, amikor Fiam, a Messiás eljött, hogy a Földön éljen. Elutasította Őt. A második alkalommal sem lesz ez másként, amikor megadom az engedélyt arra, hogy újra eljöjjönEl fogják utasítani Őt.

Ez az oka annak, amiért csak egy csoda mentheti meg az emberi nemet.

… 
Nagyon kérlek benneteket, drága gyermekek, készüljetek jól fel.”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-az-atya-ez-az-oka-annak-amiert-csak-egy-csoda-mentheti-meg-az-emberi-nemet/

—–
Római katolikus:
Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, és engem se szégyellj, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében.

Ez az Isten igéje.
2Tim 1,1-8

Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami még hiányzik, és városról városra elöljárókat rendelj (az egyházközségek élére), amint meghagytam neked.
Ez az Isten igéje.
Tit 1,1-5
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Az aratnivaló sok, a munkás pedig kevés. 
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
Menjetek! Úgy küldetek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut, Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: »Békesség e háznak!« Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: »Elérkezett hozzátok az Isten országa!«”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 10,1-9″
——
Görög katolikus: 
“… 11 És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

Az apostoli prófécia bizonyossága

12 Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt, és a közöttünk jelenlevő igazságban szilárdak vagytok.

13 De helyesnek tartom, hogy míg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébresztgesselek titeket.”

—–
—–
—–
Tóra:
Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!

Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt! …”

——–

Megkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik.

Igazság Könyve:

Örvendjetek, mert csak két év telt el azóta, hogy ez a Küldetés elkezdődött, és Szent Szavamat több mint kétszáz országban olvassák, és csaknem negyven nyelven. Én továbbra is terjeszteni fogom Üzeneteimet minden nyelven; a gazdagok és a szegények között, az ateisták és felszentelt szolgáim között.Én nem teszek különbséget azon személyek között, akik nem hisznek Istenben és azok között, aki Nekem, Jézusnak szentelik életüket. Minden lélek nagyon fontos Számomra, ugyanúgy azok is, akik megbántanak, elárulnak, sírásra bírnak, akik megtámadnak, keresztre feszítenek és gyűlölnek Engem – mindnyájukat Szeretem. Ezért türelmes vagyok. Tudom, hogy amikor belemerülnek az Igazságba, vissza fognak jönni Hozzám. Akkor ők megkönnyebbülten fognak zokogni, amikor ráébrednek, hogy egy olyan jövő áll előttük, ahol a halál nem létezik.

Ez az Én Ígéretem, és amikor aggódtok, ostoroznak, bántalmaznak benneteket és ostobáknak állítanak be titeket, akkor minden, amire összpontosítanotok kell az, hogy ez az Új Paradicsom mindnyájatoké. Amikor azért harcoltok, hogy lelkeket mentsetek, ezt az ígéretet őrizzétek meg szívetekben.

Szeretett Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/megkonnyebbulten-fognak-zokogni-amikor-raebrednek-hogy-egy-olyan-jovo-all-elottuk-ahol-a-halal-nem-letezik/

—–
Római katolikus:
“„Saul, Saul, miért üldözöl engem?”

Erre én megkérdeztem: „Ki vagy te, Uram?
Ő azt mondta nekem: „Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.” Akik velem voltak, látták ugyan a fényt, de nem hallották annak hangját, aki hozzám szólt.

Megkérdeztem: „Mit tegyek, Uram?
Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Ezek az evangélium igéi.

Mk 16,15-18″
——
Görög katolikus: 
Boldogság Krisztusért szenvedni

12 Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket.

13 Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.

14 Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség Lelke, az Isten Lelke megnyugszik rajtatok.

15 Közületek tehát senki se szenvedjen mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó.

16 Ha azonban valaki mint keresztyén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel.

17 Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? …”
 “A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.

Mert némelyik a Lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon Lélek által.

Egyik ugyanattól a Lélektől a hitet, a másik ugyanazon Lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait.

10 Van, aki az isteni erők munkáit vagy a prófétálást kapta; van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. …”

——
“… 11 Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik.

12 Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország.

13 Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz a szent mag! …”

——

Sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül.

Igazság Könyve:

” „Ó, drága Jézus, kérlek, áldj meg és védelmezz minket, Keresztes Imahadjáratod csoportját, hogy mentesek legyünk az ördög gonosz támadásaitól, és minden gonosz lélek támadásától, akik a lelkek megmentéséért vállalt Szent Küldetésünk során gyötörhetnek minket.
Üzeneteim tele vannak reménnyel, és Én sok megjövendölt szenvedést enyhíteni fogok Keresztes Imahadjáratom Csoportjainak erején keresztül.

Ennek a Küldetésnek a célja, hogy lelkeket mentsen. Ennek sohasem volt más célja. Üzeneteim azért adatnak, hogy felvilágosítsanak titeket, hogy felhívják figyelmeteket a hiteteket érintő veszélyekre, és hogy felkészítsenek benneteket Új Paradicsomomra.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/sok-megjovendolt-szenvedest-enyhiteni-fogok-keresztes-imahadjaratom-csoportjainak-erejen-keresztul/

—–
Római katolikus:
„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették.

Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”

Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.”
——
Görög katolikus: 
Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába.
Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok.”
—–
—–
—–
Tóra:
Ő válaszolt: Menj, és mondd meg e népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!

10 Tedd kövérré e nép szívét, tedd süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon.”

—–

Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára

Igazság Könyve:
Arra sürgetem Követőimet, hogy emlékeztessék az embereket a Szent Biblia olvasásának fontosságára, az ismertetett Igére, Atyám Akarata szerint.

Minden ember a Földön szabad akarattal született. A Keresztség Szentsége minden ember rendelkezésére volt bocsátva, akiknek Atyám adott életet, de nem minden ember jutott hozzá ehhez a fontos Ajándékhoz, amely megtisztítja a lelket és megszabadítja azt a démonoktól.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobban a kimerült emberek szívében, Szeretetem el fog terjedni, amikor az Igazság megadatik az emberiség számára. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhes lelkeket, és így Üdvösségem Terve folytatódni fog. Én minden lehetőséget ki fogok meríteni, felhasználva minden alázatos lélek szívét – akik igazán szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész emberi nemet. Nem számít, hogy ők milyen istent bálványoznak, mert az Igazság nagyon hamar fel lesz tárva számukra. Azt követően már semmit sem fognak hiányolni, csak Dicsőséges Jelenlétemet.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/arra-surgetem-kovetoimet-hogy-emlekeztessek-az-embereket-a-szent-biblia-olvasasanak-fontossagara/

“Gyermekeim, nektek törekednetek kell arra, hogy naponta legalább tizenöt percet a Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozására szenteljetek, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell találnotok arra, hogy ezeket az imákat elmondjátok, mivel máris sok tragédiát enyhítenek a világban, melyeket azok a bűnös emberek okoznak, akik végrehajtják a Gonosz (lélek) cselekedeteit.

Sohasem szabad megfeledkeznetek az ima erejéről, vagy arról a tényről, hogy közbenjárásom segíthet a Hitetekért való harcban.

Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra. Azáltal, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat imáit, a Szövetség beteljesedhet Fiam által, hogy megmentse a világot.

Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja”

Üdvösség Anyja: Fiam Irgalmasságát az ima ereje által lehet kiterjeszteni az egész világra.

 

—–
Római katolikus:

Miután befejezte az áldozatok bemutatását, áldó imát mondott a népre a Seregek Urának nevében. Azután személyenként egy-egy kenyeret, egy-egy datolyát és mazsolás kalácsot osztott ki a nép egész sokaságának, férfiaknak és nőknek egyaránt. Mindezek végeztével mindenki hazatért, ki-ki a maga házába.
Ez az Isten igéje.
2Sám 6,12b-15.17-19

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Azok tartoznak igazán Jézushoz, akik teljesítik a mennyei Atya akaratát. 
Egy alkalommal Jézust fölkeresték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus tanított, hanem hívatták őt.
Akik körülötte ültek, odaszóltak Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint vannak, és keresnek téged.”
Jézus azonban így válaszolt: „Ki az én anyám? Kik az én rokonaim?” Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, és csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!”
Ezek az evangélium igéi.
Mk 3,31-35″

——
Görög katolikus: 
19 Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak,
20 akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Nóé napjaiban a bárka készítésekorEbben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át21 Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által, …”
21 De szemelj ki a nép közül derék, istenfélő férfiakat, hűséges embereket, akik gyűlölik a megvesztegetést, és tedd őket elöljárókká ezer, száz, ötven vagy tíz ember fölött.

22 Ezek tegyenek igazságot a nép között minden időben. Minden nagyobb ügyet vigyenek te eléd, minden kisebb ügyben pedig tegyenek igazságot ők. Így könnyítenek terheden, mert veled együtt hordozzák.

23 Ha így cselekszel, és Isten is ezt parancsolja neked, akkor te is helyt tudsz állni, meg ez az egész nép is békességben mehet vissza a helyére. …”

A Szentlélek Ajándékával, a világ minden táján prófétálni fogtok az Én Nevemben.

Igazság Könyve:

Drága szeretett leányom, Fényem most azon nemzetek fölött fog ragyogni, melyeknek nem tanították meg az Igazságot.

Ott, ahol nem tesznek említést Istenről, Isteni Jelenlétem most ki fog tölteni minden sarkot azoknál a nemzeteknél, akik nem tisztelnek Engem, bár tisztában vannak azzal, hogy Én Ki Vagyok. A sötétség fátyla fel lesz emelve, és végül ezek a kiéhezett lelkek inni fogják Szentlelkemet és falni fogják Szent SzavamatEnnyi idő után, Imacsoportjaim elterjedésének köszönhetően, megadatik nekik az Igazság.

Azokra a nemzetekre utalok, ahol templomaitok üresen állnak, ahol a Szentségek ritkán állnak rendelkezésre, és ahol a napi Szentmiséket már nem mutatják be többé. Rajtatok áll, szeretett Tanítványaim, hogy terjesszétek Szent Szavamat, hogy a sötét lelkek és azok, akik semmit sem tudnak Rólam, megvilágosodjanak, és gyöngéd bátorítást kapván Hozzám jöjjenek.Megáldalak benneteket, és mindnyájatok iránt érzett mély Szeretetem Hatalma által számotokat nagymértékben növelni fogom. Imacsoportjaim minden országban meg fognak alakulni és a Szentlélek Ajándékával, a világ minden táján prófétálni fogtok az Én NevembenEmlékezzetek mindnyájan Tanításaimra. Emlékeztessétek a lelkeket, hogy olvassák a Szent Bibliát, ami egyike a legnagyobb Ajándékoknak, melyet Atyám adott nektek. Imádkozzátok Imáimat. Olvassátok Dicsőséges üzeneteimet, és imádkozzatok, hogy még a legkeményebb szívűeket is elérhessétek.

Én sok Ajándékot fogok még adni nektek és utasításokat utatok minden lépésénél, melyet az Igazság Ösvényén tesztek.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/a-szentlelek-ajandekaval-profetalni-fogtok-az-en-nevemben-a-vilag-minden-tajan/

—–
Római katolikus:
Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát
Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” 
——
Görög katolikus: 
21 Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek:
22 ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,”
14 Odamentek tehát, és így szóltak hozzá: “Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját…”
—–
—–
—–
Tóra:

Mondd meg nekik: Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az Úrnak: naponta két hibátlan egyéves bárányt állandó égőáldozatul.

Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estefelé készítsd el.

Ételáldozatul egytized véka finomlisztet mutass be egynegyed hín préselt olajjal gyúrva.

Állandó égőáldozat ez, amelyet a Sínai-hegyen rendeltem el az Úrnak szóló kedves illatú tűzáldozatul. …”

 
 
17 és ennek a hónapnak a tizenötödik napján van az ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni.

18 Az első napon szent összegyülekezés legyen. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát. …”
——-