akadályok kategória bejegyzései

Írd meg a könyvet, és terjeszd üzeneteimet a modern kommunikációs eszközök által, mint az internet, vagy a média

Igazság Könyve:
A bűnök kettéhasítják Szentséges Szívemet
Nyomtatóbarát változat

2010. nov. 12. péntek; 3:00

Írd a következőket, leányom. Az óra ketyeg. Ne utasítsd vissza azon kérésemet, ami arra vonatkozik, hogy a Nagyfigyelmeztetést kinyilvánítsd az emberiségnek. Nagyon fontos a bűnök megbánása. Most hallaniuk kell gyermekeimnek a Nagyfigyelmeztetésről. Leányom, először a keresztény csoportokkal kommunikálj, hogy nekik továbbítsd kérésemet.

Maradj erős. Azért választottalak téged erre a munkára, hogy a megváltásotokra szóló kérésem gyorsan meghallgatásra találjon. Írd meg a könyvet, és terjeszd üzeneteimet a modern kommunikációs eszközök által, mint az internet, vagy a média. Mivel kívánságom nagyon sürgős, kézen fogva vezetlek majd téged, úgy, hogy az üzeneteket megérthesd.


Te sokkal erősebb vagy, mint gondolnád. Továbbra is imádkozd Hozzám naponta az Irgalmasság Rózsafüzérét. Ne félj. Miért vagy ilyen félénk? Amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, köszönteni kell az Örök Életet. Ez az, amire az ember törekszik az idők kezdete óta. Ne engedd, hogy megtévesszenek a földi vonzalmak, amelyeket felkínál. Ezek úgyis elfakulnak, összehasonlítva Apám birodalmának csillogásával. Amint terveid kezdenek megvalósulni, támogatásban lesz részed.

Ez a néhány nap, nyomasztó volt számodra, de elfogadtad szívedben azt, amit kérek tőled. Mindezt magadra vállalni nehéz és talán kissé félelemkeltő is számodra, de az a fontos, hogy bízzál Bennem.

Őrizz meg Engem a Szívedben, és támaszkodj Rám. Adj át minden kétséget és akkor feladatod könnyebb lesz. Az ígéretekre kell emlékeztetned az emberiséget, miközben leírt Szavaimra hivatkozol. Szorítkozz a Szentírásra, hogy ezeknek értelmet adj. Sohase félj emlékeztetni az embereket arra, hogy bűneik kettéhasítják Szentséges Szívemet, és hogy azok az Örök Atya lelkét is megsebzik.

Mi, Édesanyám és minden szent fogjuk a kezedet, és erőt adunk neked. Praktikus útmutatásokat küldünk neked: az ajtók megnyílnak, hogy munkádban segítsenek.

Óvakodj azoktól, akik számodra akadályokat hoznak létre, hogy a kommunikálásban késleltessenek téged. Imádkozz értük és folytasd tovább. Tudom, hogy fáradt vagy, mert kérésemre siettél a válasszal.

Itt az ideje, hogy kipihend magad, gyermekem. Te hittel, és jól reagáltál. Ne add fel sohasem.

Szerető Megmentőd, Jézus Krisztus”

“…

46 azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja: kettévágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja.

47 Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap;

48 aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+++++1%20Thessalonians%201:6-10;Luke%2012:42-48&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2020/11/10

 
 
 
 
” Ez a könyv lelkeket fog megmenteni
Nyomtatóbarát változat

2010. november 12. péntek; 3:00

Folytasd utadat, tedd meg mindazt, amire szükség van, hogy az emberek isteni üzeneteimet látni és hallani tudják. Bízom benned, leányom; bármilyen eszközt felhasználhatsz, amellyel úgy érzed, biztosítani fogod, hogy valóban olvassák az emberek ezeket az üzeneteket. Minden energiádra szükséged van, hogy ezt a könyvet megírd. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, lelkeket fog megmenteni, és ez előre meg volt jövendölve. Igen, ez az a könyv, ami meg volt jövendölve. Te vagy az író, és Én a szerző.

Ne légy meglepődve és lesújtva, mert ez egy szent feladat, és te erre ki voltál választva, hogy elvégezd ezt a munkát, Velem. Ez számodra három hónapig fog tartani. Azt szeretném, hogy ez az egész világ számára közé legyen téve. Ez a könyv tartalmas, hathatós kell, hogy legyen, és milliók által keresett, akárcsak a Szentírás.

Leányom, ezt a könyvet a következő cím alatt adhatod ki: „egy titkos prófétával való beszélgetés”. Ez így a helyes. Miért félsz, gyermekem? Mennyei vezetésben van részed. Erősnek kell maradnod. Higgyél bennem. Add át magad Nekem. Kézen foglak majd, utad minden lépésénél. Később beszélek majd veled.

A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus”

 
 
 

Keresztes Imahadjárat 25. imája

Ima a látnokok védelméért”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-3-nap-szerda

VÉDELMI IMÁK ÉS KÖNYÖRGÉSEK – védettség kegyelméért, az Új Paradicsom elnyeréséért (II.rész)

Keresztes Imahadjárat 103. imája

Hogy megosszuk a Szenvedés Kelyhét Krisztussal.

Keresztes Imahadjárat 132. imája

Hogy ellene mondjunk a Sátánnak, és megvédjük ezt a Küldetést.

Keresztes Imahadjárat 143. imája

Védelmezzük az Üdvösség Küldetését

Keresztes Imahadjárat 156. imája

Védelem a gyűlölet ellen”

https://masodikeljovetel.hu/napi-imak-4-nap-csutortok
———-

Igaz élet Istenben:

 
———–


 
 
———-
Római katolikus:
2020-11-12

32. évközi hét csütörtök

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Filemonhoz írt leveléből
Az apostol arra kéri Filemont, hogy szökött rabszolgáját, aki időközben keresztény lett, úgy fogadja, mint szeretett testvérét.
Szeretett Testvérem!
Nagy örömmel és vigasztalással töltött el, amit szeretetedről hallottam, mert megnyugvást szereztél a hívek szívének. Ezért – bár Jézus Krisztusra hivatkozva meg is parancsolhatnám azt, ami úgyis kötelességed, mégis – a szeretet alapján inkább kérlek, én, az öreg Pál, aki most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet (Krisztusban). Egykor haszontalan volt számodra, most azonban számodra is, számomra is hasznos. Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek.
Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. Amennyiben pedig megkárosított vagy tartozik valamivel, írd az én terhemre. Én, Pál – saját kezűleg írom – én térítem meg. Arról nem is szólok, hogy önmagaddal is nekem tartozol. Bizony, így van ez, testvér! Szeretném, ha örömömre szolgálnál az Úrban. Teljesítsd hát szívem vágyát Krisztusban!
Ez az Isten igéje.
Filem 7-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR :
Válasz: Boldog az az ember, * akinek segítője Jákob Istene! Vö. 5a. Vers.
Vagy: Alleluja. 4. szám.
Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottaknak igazságot szolgáltat.
Az éhezőknek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat.
Hívek: Boldog az az ember, * akinek segítője Jákob Istene!
Vagy: Alleluja.
E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett.
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi.
H: Boldog az az ember, * akinek segítője Jákob Istene!
Vagy: Alleluja.
E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját.
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó, Sión, nemzedékről nemzedékre.
H: Boldog az az ember, * akinek segítője Jákob Istene!
Vagy: Alleluja.
Zsolt 145,7-10

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. * Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz.” Vö. Jn 15,5 – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten országa bennünk jön el.
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: „Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: »Nézd itt van, vagy amott!« Isten országa köztetek van.”
Azután tanítványaihoz fordult: „Jönnek napok, amikor az Emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Mondják majd nektek: »Nézzétek, itt van, vagy amott!« Oda ne menjetek, és ne higgyétek! Mert ahogy a cikázó villám az ég egyik felétől a másikig villan, úgy jön el azon a napon az Emberfia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 17,20-25″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2020-11-12
————
Ortodox (Görög keleti): 

 

Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződségünkre: éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéliumát.

10 Ti vagytok a tanúim és az Isten: milyen szentek, igazak és feddhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek.

11 Aminthogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként

12 intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket: éljetek az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket.

Pál beszédét Isten beszédeként fogadták

13 Ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek.

14 Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól.

————————–

“…. 

Mi, Édesanyám és minden szent fogjuk a kezedet, és erőt adunk neked. Praktikus útmutatásokat küldünk neked: az ajtók megnyílnak, hogy munkádban segítsenek.

Óvakodj azoktól, akik számodra akadályokat hoznak létre, hogy a kommunikálásban késleltessenek téged. Imádkozz értük és folytasd tovább. Tudom, hogy fáradt vagy, mert kérésemre siettél a válasszal.

Itt az ideje, hogy kipihend magad, gyermekem. Te hittel, és jól reagáltál. Ne add fel sohasem.

Szerető Megmentőd, Jézus Krisztus”

————————–

Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása

13.1 Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette.

Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: “Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?

Nem! Sőt – mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el.

Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik?

Nem! Sőt – mondom nektek -: ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.”

A terméketlen fügefa

Azután ezt a példázatot mondta: “Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált.

Azt mondta erre a vincellérnek: Íme, három éve, hogy idejárok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába?

De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom,

hátha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=+++++1%20Thessalonians%202:9-14;%20%20%20%20Luke%2013:1-9&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2020/11/12

—–