pecsétek kategória bejegyzései

Az Élő Isten Pecsétjének az ajándéka a ti legnagyobb védelmetek lesz a háború és a küzdelem idején.

Népirtás – abból is a legnagyobb

https://www.bitchute.com/video/FhDK8w7oPugB/

 


Igazság Könyve:

„Szűz Mária: Látnokaim a világon azt az utasítást fogják kapni, hogy imádkozzanak egy világháborúval kapcsolatos veszély elhárításáért

  1. május 16. szerda, 9:00

 

Gyermekem, próbálj erős maradni ebben a Fiamnak végzett munkában.

Fontos, hogy nyugodtak maradjanak mindazok, akik hisznek a Szent Szó igazságában, amely ebben az időben a világ számára adatik.

A ti feladatotok, hogy válaszoljatok szeretett Fiam utasításaira. Az imádság és a Fiamba vetett bizalom a megmentéseteket fogja eredményezni.

Az Élő Isten Pecsétjének az ajándéka a ti legnagyobb védelmetek lesz a háború és a küzdelem idején.

Azáltal, hogy hűséget esküdtök az Atyaistennek, elfogadván ezt az ingyenes ajándékot, szabadok lesztek.

Soha ne feledkezzetek meg az ima erejéről, és arról, hogy mennyire meg tudja enyhíteni az ilyen események hatását.

Sajnos, ezek közül az események közül soknak be kell következnie, mivel ezek már meg voltak jövendölve.

Gyermekeim, felkérem mindazokat, akik tisztelnek Engem, Áldott Édesanyjukat, hogy értsék meg: ez a hívás a Mennyből jön.

Minden látnokom a világon azt az utasítást fogja kapni, hogy imádkozzanak egy világháborúval kapcsolatos veszély elhárításáért.

Állhatatosnak kell lennetek a szenvedésben, felajánlván azt ajándékként a Mennyei Atyának.

Fontos a Rózsafüzérem mindennapi elimádkozása ebben az időben, független attól, hogy milyen Keresztény Egyházhoz tartoztok.

Nektek azt imádkoznotok kell, mert azon nemzetek számára, akik nagy számban és naponta elimádkozzák, védelmet nyújt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Európáért ebben az időben, forduljatok Fiamhoz, és kérjetek Tőle erőt, bátorságot és kitartást, melyekre szükségetek van, hogy az Istenbe vetett bizalmatokat megőrizhessétek.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Ég és Föld Királynője,

Az Üdvösség Anyja”

https://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-latnokaim-vilagon-azt-az-utasitast-fogjak-kapni-hogy-imadkozzanak-egy-vilaghaboruval

 

 

 

 

Hozzatok létre imacsoportokat, amelyeket „Jézus az emberiséghez” névre szenteltek

  1. május 16., szerda, 17:38

 

Drága, szeretett leányom, hangsúlyoznom kell mindazok számára, akik hisznek bennem, hogy fontos minden nemzetért imádkozniuk.

Ahhoz, hogy ezt hatékony módon tegyétek, imacsoportokat kell létrehoznotok, amelyet: „Jézus az emberiségért” névre szenteltek.

Ezek a csoportok azért alakuljanak, hogy a Keresztes Imahadjárat összes imáját elimádkozzák, amelyeket kaptatok.

Leányom, Mária, gondoskodni fog arról, hogy ezek az imádságok úgy legyenek előkészítve, hogy lehetővé tegyék számotokra azok kinyomtatását, bárhol is legyetek a világon.

Kérlek, terjesszétek Szent Szavamat a Klérus tagjai között.

Egyesek el fogják utasítani Üzeneteimet.

Mások pedig szeretettel a szívükben fogják azokat átölelni.

Mindazonáltal a legtöbb esetben ki lesztek gúnyolva, és Szent Nevemben vissza fognak utasítani benneteket.

Ti szenvedni fogtok, akárcsak apostolaim szenvedtek, és Egyházam egyes köreiben a Földön nevetségessé tesznek benneteket.

Ezek a szóbeli és gyalázkodó bántalmazások hevesek lesznek, és meg fognak sebezni benneteket. De a következőket mondom:

Ne feledjétek, az irántatok mutatott gyűlölet bizonyítani fogja, hogy valóban Én vagyok az, Jézus, aki a Mennyből beszél hozzátok.

Ezért a szenvedésért gondoskodni fogok arról, hogy minden egyes alkalommal felálljatok, amikor a Földre dobnak benneteket.

Fel foglak emelni, és erősebbé foglak tenni benneteket, mint azelőtt voltatok.

Miért teszem ezt? Azért teszem, hogy alkalmasabbá és erősebbé váljatok Szent Szavam terjesztésére.

Mert csak így lesztek képesek a legnagyobb ajándékokat megkapni, amelyeket Én adok nektek a Szentlélek által.

Álljatok fel tehát, és induljatok, hogy felkészítsétek nemzeteteket, hogy megkapják azt a fegyverzetet, amelyre szükségük van a Fenevad Bélyegének elkerülésére.

Soha ne felejtsétek el, hogy milyen fontos az Élő Isten Pecsétje.

Nektek és családjaitoknak védelmet fog nyújtani, nemcsak lelki, hanem fizikai védelmet is.

Ti áldottak vagytok, hogy megkapjátok a Pecsétet, és a ti kötelességetek annak biztosítása, hogy Istennek minél több gyermeke mindenhol megkapja azt.

Gondoljatok mindig arra, hogy Én minden percben ott állok minden követőm mellett, és amikor végrehajtják munkámat, különleges kegyelmekben részesülnek, hogy bátrakká, erősekké és határozottakká váljanak, hogy minden férfi, nő és gyermek lelke megmeneküljön a világon.

 

Szeretett Üdvözítőtök”

https://masodikeljovetel.hu/hozzatok-letre-imacsoportokat-amelyeket-jezus-az-emberiseghez-nevre-szenteltek

 

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/05/16

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-05-16

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat

Én Atyám karjaiba helyezlek benneteket, Aki a Védelem Pecsétjével vesz körül benneteket

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Az-unios-digitalis-Covid-igazolvanyrol-szolo-rendelet-meghosszabbitasa_hu

Igazság Könyve:

„A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet

  1. március 14., szerda, 3:30

 

Drága, szeretett leányom, szorosan a keblemre ölellek téged, mivel Velem egyesülve viseled el ezt a fájdalmat.

Az Én gyermekeim, különösképpen követőim, olyan gyöngédséget éreznek egymás iránt, amelyet nem tudnak megmagyarázni.

Ők lehetnek idegenek, akik a Föld ellentétes oldalán élnek, de a szeretet, amit éreznek, az Én Szeretetem.

Ők úgy szeretik egymást, mint ahogyan az minden szerető családban a testvérek között természetes.

Én vagyok a világosság, aki létrehozza ezt a spontán szeretetet, mely összeköti a lelkeket.

Az Én Szentlelkem az, Aki Isten minden gyermekét egy családként egyesíti.

Gyermekeim, ti vagytok az Én családom.

A Szentháromság a vezetője ennek a családnak, és amikor a szeretetetek tiszta és alázatos, akkor ti automatikusan részei vagytok ennek a szent családnak.

Az Atya szeretete Általam árad ki.

Amikor ti Engem szerettek, akkor Én Atyám karjaiba helyezlek benneteket, Aki a Védelem Pecsétjével vesz körül benneteket, és családjaitokat. (lásd a Keresztes Imahadjárat 33. imáját: A Védelem Pecsétje)

A Szívem gyöngéd, és örömmel vagyok annak a szeretetnek tanúja, amelyet egymás iránt éreztek.

Annyi vigaszt hoztok Nekem gyötrelmemre, amelyet el kell viselnem, mivel a háború sújtotta országokban üldözik szegény gyermekeimet.

Most egyesüljetek Velem, ahogyan családom hűséges követői egyként egyesülnek majd – függetlenül attól, hogy milyen hátterük van, vagy hogy melyik országból származnak -, a gyűlölet legyőzése érdekében, a világban.

A szeretet sokkal erősebb, mint a gyűlölet.

A gyűlölet meggyengül, ha szeretettel válaszolnak rá.

Ha valaki igazságtalanul bánik veletek, nektek szeretettel kell válaszolnotok, és a sátán összegörnyed majd fájdalmában.

Ha arra éreztek kísértést, hogy bosszút álljatok azokon, akik megbántottak benneteket, akkor imádkoznotok kell értük, bocsássatok meg nekik, és helyette inkább mutassatok irántuk szeretetet.

A szeretet, amely családomat átjárja a Földön, nagyon hatalmas erő.

Soha nem szabad elhinnetek egy pillanatra sem, hogy a gyűlölet képes legyőzni a szeretetet.

Az a hatalom, amely gyűlöletet szít – bár undorról és fájdalomról tanúskodik – legyőzhető a szeretet erejével.

Hogyan gyengítheti meg a szeretet a gyűlöletet a mai világban? Erre az ima a válasz.

Szeressetek Engem.

Hallgassatok Rám.

Válaszoljatok szeretett Édesanyám kérésére, és az Én, az ő Fia kérésére azokkal a különböző imákkal, amelyeket nektek adtak.

Íme, egy különleges ima, a Keresztes Imahadjárat imája, Isten gyermekeinek egyesítéséért.

Ez az ima szétárasztja majd a szeretetet a Föld minden sarkában, és eloszlatja a gyűlöletet, amely minden nap egyre csak növekszik.

Ezt a gyűlöletet, amelyet a sátán okozott az emberiség gyengeségén keresztül, és ami olyan szörnyűséget idéz elő, mint a kínzás, gyilkosság, abortusz és az öngyilkosság, ezzel az imával lehet elhárítani:

 

Az Keresztes Imahadjárat 37. imája Isten gyermekeinek egyesítéséért:

„Ó, drága Jézus, egyesítsd szeretetben minden szeretett követődet, hogy Ígéreted Igazságait az örök üdvösségről terjeszteni tudjuk az egész világon. Azért imádkozunk, hogy ezek a langyos lelkek, akik visszariadnak attól, hogy önmagukat felajánlják Neked – értelmüket, testüket és lelküket-, tegyék le büszkeségük fegyverét, és nyissák meg szívüket a Te Szeretetedre, hogy Szent családod részévé váljanak a Földön. Öleld át ezeket az elveszett lelkeket, drága Jézus, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket a vadonból, és magunkkal vigyük őket a Szentháromság Kebelére, szeretetébe és világosságába. Minden reményünket, bizalmunkat és szeretetünket a Te Szent Kezeidbe helyezzük. Kérünk Téged, hogy növeld hűségünket, hogy még több lélek megmentésében segíthessünk. Ámen.”

 

Szeretlek benneteket, gyermekeim.

Soha ne csüggedjetek el, amikor magatok körül a gonoszságot látjátok.

Imáitok gyengíthetik ezeket a gonoszságokat.

A ti szeretetetek fogja azt legyőzni.

 

A ti szerető Üdvözítőtök,

Jézus Krisztus”

http://masodikeljovetel.hu/szeretet-sokkal-erosebb-mint-gyulolet

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

————
Ortodox (Görög keleti):

„Az új Jeruzsálem dicsősége

Azon a napon ékes és dicső sarjat ád az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izráelből megmaradnak.

Akkor szentnek mondják majd azt, aki megmarad a Sionon, és életben marad Jeruzsálemben, aki csak föl van írva az élők közé a jeruzsálemiek közül.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+4%3A2-5%3A7%3B+++++Genesis+3%3A21-4%3A7%3B+++++Proverbs+3%3A34-4%3A22&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2022/03/14

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-03-14

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

 

 

Itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk egyre csak fokozódnak

Klaus Schwab a legveszélyesebb ember a földön?

 

Igazság Könyve:

„Itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk egyre csak fokozódnak

2012. március 10., szombat, 15:30

Drága, szeretett leányom, itt az ideje a második pecsét felnyitásának, mivel a háborúk fokozódnak és kiterjednek.

Ezek a háborúk mind összefüggésben vannak egymással, leányom, amelyeknek ugyanaz a bosszúálló sötét angyal a forrása.

Ezek nem az adott területi nyugtalanságok következményei. Ezeket a nyugat tervezte.

Ezeket a háborúkat szándékosan robbantották ki annak érdekében, hogy ellenőrzést gyakoroljanak fölöttük; ezeket a nemzeteket démoni módon festik le, és politikai vezetőikről hazugságokat terjesztenek.

Gyermekeim, ezek a háborúk ravasz módon lettek előidézve, mind egyszerre, azzal a céllal, hogy az egyik vezetőt a másik után távolítsák el.

Békés megoldások kerülnek majd bemutatásra, amelyeket megtapsolnak majd, de ezek hamisak.

Gyermekeim, benneteket becsapnak.

A háború híresztelése csupán szóbeszéd. Hogyan kezdődnek ezek a szóbeszédek? Ki kezdi el őket, és miért?

Mit gondoltok, miért keveredett egyszerre oly sok ország ebbe a háborúba?

Ez nem volt véletlen.

Létezik egy terv az Antikrisztus szervezésében, hogy ellenőrizzék és leigázzák ezeket a nemzeteket, amelyeknek gazdag erőforrásaik vannak.

Mihelyt ellenőrzésük alá vonják ezeket az országokat, nagyon erőteljessé fognak válni.

Amint a háborúk fokozódnak és fárasztóvá válnak, akkor az Antikrisztus békés közvetítőként ismertté fogja magát tenni.

Közületek csak kevésnek mondják el az igazságot, a kommunikáció világának ellenőrzése miatt, amelyet az Antikrisztus és az ő szervezetei tartanak kézben.

Imádkozzatok most, mivel a háborúk egyre csak fokozódni fognak, hogy terveik hatástalanná váljanak!

Tudnotok kell, hogy Izraelt, aki a nyugat erős befolyása alatt van, az Amerikai Egyesült Államok elárulja és visszautasítja, éppen amikor a legkevésbé számít erre.

Ez akkor lesz, amikor majd a holokausztra kerül sor, amiről beszélek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Izrael népéért, amely továbbra is szenvedni fog bűnei miatt, egészen a Második Eljövetelemig.

Szeretett Jézusotok”

http://masodikeljovetel.hu/itt-az-ideje-masodik-pecset-felnyitasanak-mivel-haboruk-egyre-csak-fokozodnak

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/03/10

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-03-10

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Védelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik

Igazság Könyve:

„Védelmem pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik

2012. március 8., csütörtök, 7:52

Drága, szeretett leányom, a világ már kétezer éve vár erre a pillanatra.

Néhányan félelemmel a szívükben, mások pedig várakozással kérdik, hogy mikor érkezik el ez a pillanat – és íme, már elérkezett.

Ez az az idő, amikor Én a végidők prófétáját küldöm, téged Mária, hogy végre bemutasd az Igazság Könyvét, amely kinyilatkoztatja a Jelenések Könyvének a tartalmát.

Én vagyok az Isten, akihez minden gyermekem kiált ezekben a szörnyű időkben.

Én vagyok, akit most meggyötört gyermekeimnek hívniuk kell.

Ebben az időben egybegyűjtöm családomat, hogy egyesülhessünk a végső csatában, a sárkány elpusztítása érdekében, aki oly sokáig kínozta a Földet.

Gyermekeim, ne féljetek. Semmi bántódásuk nem lesz azoknak, akik Pecsétemet, az élő Isten Pecsétjét viselik.

A Sátánnak és bukott angyalainak, akik jelenleg is fertőzik a világot, nincs hatalmuk azok fölött, akik az Élő Isten Jegyével vannak megjelölve.

Nektek hallgatnotok kell Rám, gyermekeim, és el kell fogadnotok Pecsétemet, mert ez nemcsak az életeteket menti majd meg, hanem a lelketeket is.

Mondjátok mindennap az imát, hogy megkapjátok Pecsétemet. (Lásd az üzenet végén.)

Biztosítsátok, hogy családotok minden tagja és szeretteitek megértsék az Élő Isten Pecsétjének a jelentőségét.

Irántam, a Mennyei Atya iránti szeretetetek megváltó kegyelem lesz számotokra, és majd megadja nektek azt az erőt, amelyre szükségetek van.

Védelmem Pecsétje meg volt jövendölve, amint a második pecsét feltörettetik.

A vörös ló lovasa, a bosszúálló sötét angyal, aki az eljövendő háborúkban meg fogja gyilkolni gyermekeimet. De elhalad majd azon gyermekeim mellett, akiknek pecsét van a homlokukon.

Készüljetek fel most ezekre a háborúkra, amelyek már folyamatban vannak, és amelyek most vannak tervezés alatt a Föld minden sarkában, különösen a Közel-Keleten és azokban az országokban, ahol drága Fiam, Jézus Krisztus, földi élete ideje alatt járt.

Szerető Atyátok,

A legmagasságosabb Isten

Ima az Atyaistenhez, a Védelem Pecsétjének elnyeréséért (amelyet az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária kapott, 2012. február 20. –án)

(33) Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok, hogy pecsétemet méltányoljátok, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával.

„Ó, Istenem, szerető Atyám,

Szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mély szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet,

És én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem mindörökkön-örökké.

Szeretlek, drága Atyám!

Megvigasztallak, Téged, ezekben az időkben, drága Atyám.

Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért, és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.”

http://masodikeljovetel.hu/vedelmem-pecsetje-meg-volt-jovendolve-amint-masodik-pecset-feltorettetik

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/03/08

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-03-08

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Az első pecsét: a hitehagyás

Igazság Könyve:

„Az első pecsét: a hitehagyás

2012. március 7., szerda, 3:40

Drága, szeretett leányom, mondd el gyermekeimnek, hogy senki sem rendelkezik azzal az ismerettel, és felhatalmazása sincs arra, hogy kinyilatkoztassa az igazságot, amelyet a Jelenések Könyve tartalmaz.

Nem számít, hogy ők milyen nagy tudással rendelkeznek; egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az emberiség Megváltójának és Üdvözítőjének van felhatalmazásom arra, hogy kinyilatkoztassam a világnak mindazt, amit az Igazság Könyve tartalmaz.

Egyedül csak Nekem, az Isten Bárányának van jogom az Igazság átadására, amely megadatott tanítványomnak, János Evangélistának, aki az igazság eszköze a világ számára.

Az első pecsét a hitehagyás (aposztázia), amely nemcsak a hitetlenek között látható, hanem azok között is, akik azt vallják, hogy ismernek Engem, és akik nyilvánosan hangoztatják Irántam való szeretetüket.

Ez az az idő, amelyben az igaz hitet elferdítik, amikor nektek, gyermekeim, felhígított tanokat mutatnak be, amelyek sértőek Tanításaimra nézve.

Azt mondom nektek, gyermekeim, hogy amikor új hamis vallásokat és vallási tanokat (doktrínákat) láttok felbukkanni, akkor tudni fogjátok, hogy ez most az első pecsét kinyilvánításának az ideje.

Nézzetek körül, és mit láttok? Olyan vallásokat, amelyek új isteneknek hódolnak, és amelyekről eddig nem hallottatok. Tudományos-fantasztikus alapú vallásokat, amelyek összességükben értelmetlenek, és lényegében üresek. Spirituális entitásokat (lényeket), amelyek nem ebből a világból valók, és amelyekről sokan azt gondolják, hogy Atyám Mennyei birodalmát képviselik.

Vigyázzatok most, mert ti a fantázia világában éltek.

Ezek közül a metafizikai hiedelmek közül egyik sem képviseli az igazságot.

Minden olyan tan, amely annak fontosságára tanít benneteket, hogy magatokat minden más elé helyezzétek, olyan tan, amely a sátántól származik.

Ne hallgassatok ezekre. Fordítsatok hátat ennek a szörnyű csalásnak.

Azok, akik hamis isteneket keresnek, és az életüket arra szentelik, hogy hamis isteneket bálványozzanak, elveszettek Számomra.

Ha nem hagyjátok abba, és nem imádkoztok Hozzám vezetésért, nem tudlak megmenteni benneteket.

Ti, és mindazok, akik most tudatosan visszautasítjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a megkülönböztetés ajándékát, ha a Keresztes Imahadjárat 36. imájával kértek Engem:

Segíts nekem az Igaz Istent tisztelnem!

„Jézus, segíts nekem, mert el vagyok veszve, és össze vagyok zavarodva. Nem ismerem a halál utáni élet Igazságát. Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak nem Téged, az Igaz Istent tisztelvén, hanem a hamis isteneket. Ments meg engem, és segíts nekem, hogy tisztán lássam az Igazságot; ments meg engem lelkem sötétségétől. Segíts nekem, hogy beléphessek Irgalmasságod világosságába. Ámen.”

Csak egyetlen egy Isten létezik, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek, egyként a Szentháromságban.

Minden más isten a sátántól származik, független attól, hogy mennyire vonzó ezek megjelenése.

Kérlek benneteket, ne pazaroljátok el az örök életet azáltal, hogy hűséget fogadtok azoknak a vallásoknak, amelyek tisztelik a New age gyakorlatait, beleértve a Reikit, a Jogát, a New age meditációkat, a tarot kártyákat, a jövőbelátást a médiummal foglalkozó olvasmányokat, és a felemelkedett mesterekkel összefüggő angyalimádást.

Ezek az okkult gyakorlatok lassan, de biztosan elfogadottakká válnak, nemcsak a társadalmatok által, hanem a Katolikus és más Keresztény Egyházak által is.

Ezen hamis vallások tanai oly gyorsan terjednek, hogy Isten gyermekeinek milliárdjait falják fel, akik – most már- oly sok hamis vigaszt találnak bennük, hogy többé már nem ismerik el Isten létezését, az egyetlen igaz Istenét.

Jézusotok”

http://masodikeljovetel.hu/az-elso-pecset-hitehagyas

„Második Eljövetelemet nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani

2012. március 7., szerda, 7:30

Drága, szeretett leányom, téged különleges kegyelmekkel foglak megvédeni, amelyekre szükség van, hogy erőt adjanak elbánni a gonosz erőkkel, amelyek már úton vannak, hogy megállítsák ezt a szent küldetést.

Fontos azt megérteni, hogy az emberi véleménynek nincs jelentősége.

Minden, ami számít: az Én legszentebb Szavam.

Az Én Szavam Igazság. Én vagyok az Igazság. Bárki, aki azt mondaná neked, hogy ezek az üzenetek nincsenek összhangban Tanításaimmal, az hazug.

Ők nem ismernek Engem. Talán úgy gondolják, hogy ismernek; de ők egyedül csak akkor ismerhetnek meg, ha a szívük alázata megmarad.

Azok, akiknek véleménye ellent mond Szavamnak, a büszkeség bűnével vétkeznek.

A büszkeség még az Én felszentelt Szolgáimat is megvakítja Szent Szavam Igazságára.

Az emberiségnek tett Ígéretem, hogy újra eljövök dicsőségben ítélni élőket és holtakat, be kell, hogy teljesedjen.

Ezt, az Én Második Eljövetelemet, nem lehet megakadályozni, sem pedig megállítani.

Az emberiségnek adott figyelmeztetéseim, amelyeket azért adok nekik, mert szeretem őket, fontosak.

Nekem megfelelően kell felkészítenem Isten minden gyermekét erre a legdicsőségesebb eseményre.

Sok mindent elkövetnek majd, hogy megakadályozzanak téged. Sokan megpróbálják majd Szent Szavamat aláásni, és sokan megpróbálnak ártani neked, akadályozván, hogy Szent Szavam meghallgatásra találjon.

Mindezek a próbálkozások hiábavalóak lesznek.

Egyedül csak Nekem, Jézus Krisztusnak van hatalmam, hogy örök üdvösséget adjak az egész emberiségnek.

Egyedül csak Nekem van hatalmam arra, hogy felkészítsem minden egyes ember lelkét a Paradicsom örökségére.

Senki sem, még a sátán, a sötétség királya és csatlósai sem akadályozhatják meg, hogy mindez megtörténjék.

Emlékezzetek mindig arra, hogy Én megvédem majd mindazokat, akik kitartanak Szent Szavam mellett.

Lehet, hogy a globális eseményektől félni fogtok, amikor a sötétség erői beborítják majd országotokat.

Ezek az események lesújtanak majd benneteket, de nektek nem kell soha félnetek, mert Én magammal viszlek benneteket az új földi Királyságomba.

Ez minden, amit kérek tőletek: hogy bízzatok Bennem.

Engedjétek, hogy vezesselek benneteket.

Engedjétek meg Nekem, hogy megmutassam nektek a lelketek megtisztításához vezető utat, az Általam adott Keresztes Imahadjárat Imái által.

Aztán a többit bízzátok Rám.

Ne feledjétek: szeretetem olyan erős mindnyájatok iránt, hogy azt a tiszta szeretetet és együttérzést, amely Isten minden gyermeke iránt Szentséges Szívemben van, soha, senki nem tudja meggyengíteni.

Szeretett Jézusotok,

Az emberiség Megváltója”

http://masodikeljovetel.hu/masodik-eljovetelemet-nem-lehet-megakadalyozni-sem-pedig-megallitani

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/03/07

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-03-07

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

https://orvosokatisztanlatasert.hu/surgos-felhivas-marburg-virus-elleni-ricin-tartalmu-vakcinak/


Igazság Könyve:

„Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

2012. február 29., szerda, 5:30

Drága, szeretett leányom, neked nem kell tudnod Atyám akaratának időzítését.

Követőimnek türelmesnek kell lenniük, amíg a világban minden fokozatosan kibontakozik Atyám Könyvének jövendölése szerint.

Mindez Atyám időzítése szerint fog megtörténni, a ti imáitok hatásának függvényében, melyek segíteni fognak a globális háborúk elkerülésében.

Nem tart már sokáig, amíg minden Ígéretem beteljesül.

Nektek, követőimnek, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban.

Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én Kezeimben.

Soha ne felejtsetek el Atyámhoz imádkozni – amilyen gyakran csak tudtok – az Élő Isten Pecsétjéért, a magatok és családjaitok védelméért.

A Keresztes Imahadjárat 33. imájával kérjétek az Élő Isten Pecsétjét, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával.

„Ó, Istenem, szerető Atyám,

Szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed Isteni Pecsétjét.

Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig.

Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mély Szeretetemet és hűségemet.

Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet,

És én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem mindörökkön-örökké.

Szeretlek, drága Atyám!

Megvigasztallak Téged, ezekben az időkben, drága Atyám.

Felajánlom Neked, szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.”

Legyen gondotok mások bátorítására is, hogy imádkozzák a Keresztes Imahadjárat 24. imáját hét napon át, bűneik bocsánatáért.

„Ó, Jézusom, Te vagy a Világosság a Földön, Te vagy a Láng, mely minden lelket megérint.

Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Tudjuk azonban, hogy a Te Szereteted nagyobb irántunk, mint amilyet mi tanúsítunk Irántad.

Ó, Urunk, add nekünk az alázat Ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új Királyságodat.

Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk, és vezessük Hadseregedet, hogy hirdetni tudja Szent Szavad Igazságát, és hogy felkészíthessük testvéreinket is Második Eljöveteled dicsőségére.

Tisztelünk Téged.

Áldunk Téged.

Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek megmentéséért.

Szeretünk Téged, Jézus.

Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.”

Mindazoknak, akik ezt a különleges ima-ajándékot kétségbe vonják, mely által Én teljes bűnbocsánatot ajánlok fel, tudniuk kell a következőket:

Én, Jézus Krisztus vagyok, az Emberfia, és Én hatalmat kaptam minden bűn megbocsátására.

Szent szolgáim is megkapták a bűn megbocsátásának hatalmát, amelyet a Szentgyónás Szentsége által gyakorolnak.

Én azt kérem tőletek, hogy fogadjátok el a bűnbocsátás ajándékát, mely legfőképpen azok javát szolgálja, akik nem részesülhetnek a Szentgyónás Szentségében, vagy pedig nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak.

Ti megtagadnátok ezektől az értékes lelkektől az Én Ajándékomhoz való jogukat?

Miért próbálnátok elbátortalanítani azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat, hogy részesei lehessenek bűnbocsánatomnak? Inkább azt szeretnétek, ha ők Szemeimben nem nyernének bocsánatot?

Nektek szeretetet kell mutatnotok testvéreitek iránt, és legyetek boldogok, hogy ők is megkapják ezt a különleges Ajándékot Tőlem, szeretett Jézusuktól.

Minden bűnösnek joga van kérnie a bocsánatomat, ha igaz megbánást mutat lelkében, még akkor is leányom, ha ők nem olvassák Üzeneteimet.

Nyissátok meg a szíveteket, és imádkozzatok az alázat Ajándékáért.

Nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud és nem is akar belépni a megkeményedett szívűek lelkébe?

A ti Isteni Megváltótok,

Jézus Krisztus”

http://masodikeljovetel.hu/nem-tudjatok-hogy-szentlelek-nem-tud-es-nem-akar-belepni-megkemenyedett-szivuek-lelkebe

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/02/28

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-02-28

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét

Igazság Könyve:

„Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten pecsétjét

2012. február 20., hétfő, 12:20

Szeretett leányom, Szívem erősen ver bánatomban, gyermekeim bűnei miatt.

Mint bármely szerető apának, kettészakítja Szívemet az egymás iránti gonosz gyűlöletük.

Ez olyan, mintha egy kard szúrná át a Szívemet, melynek hatása nem akarna szűnni.

Én vagyok a Legmagasságosabb Isten, akinek – a gyermekeimnek adott szabad akarat miatt – tartós fájdalmat kell elviselnie mindaddig, amíg ki nem bontakozik az Új Paradicsom a Földön.

Akkor, gyermekeim, Szent Akaratomnak megfelelően fogtok egyesülni.

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a Földön.

Végül, a világ csak akkor nyugszik meg, amikor a Gonosz és mindazok, akik hazug Ígéreteit rabszolgaként követik, elpusztulnak.

Leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem gyermekeim megbüntetésének gondolatát, hiszen szeretem őket.

Ők az enyémek, az én dédelgetett teremtményeim. Állandó gyötrelmet jelent Számomra, szeretett Atyjuk számára, látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta a lelküket.

Azt szeretném, drága gyermekeim, akik ismeritek és megértitek irántatok való Szeretetemet, hogy bevigyelek benneteket szép, Új Paradicsomomba a Földön.

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés rövid lesz, és hogy ti védelem alatt lesztek.

Mert Én most rátok hagyom Szeretetem és Védelmem pecsétjét.

Ezzel el fogjátok kerülni azok figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országotokban.

A Pecsétem Üdvösségem Ígérete. Ezzel a pecséttel az Én erőm eláraszt benneteket, és nem lesz semmi ártalomban részetek.

Ez egy csoda, gyermekeim, és egyedül csak azok lehetnek megáldva ezzel az Isteni ajándékkal, akik kis gyermekként Irántam való szeretetükben meghajolnak Előttem, az ő Uruk, a Mindenség Teremtője előtt.

Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét.

Imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 33-as imáját, hogy pecsétemet méltányoljátok, és fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával.

Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét

„Ó, Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét. Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig. Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és hűségemet. Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem mindörökkön-örökké. Szeretlek, Drága Atyám! Megvigasztallak Téged ezekben az időkben, Drága Atyám. Felajánlom Neked szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért, és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.”

Menjetek, gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat.

Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtök sem részesül kevesebb szeretetben, mint a másik.

Éppen ezért egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem.

Kérlek, hogy továbbra is imádkozzátok mindennap Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét.

Egy szép napon majd meg fogjátok érteni, hogy szükséges ez a megtisztulás.

Szerető Mennyei Atyátok,

A Legmagasságosabb Isten”

http://masodikeljovetel.hu/az-atyaisten-alljatok-most-fel-es-fogadjatok-pecsetemet-az-elo-isten-pecsetjet

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/02/20

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-02-20

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

A pecsétek feltörése most van folyamatban

Igazság Könyve:

„Szűz Mária: Senki sem fogja megakadályozni azt, hogy az Igazság Könyve a világ számára kinyilatkoztatásra kerüljön

2012. február 1. szerda, 8:15

Leányom, amikor szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak dolgozol, mindig engedelmességet kell mutatnod.

Ne kérdőjelezd meg Szent Szavát, mert Ő az Igazságot, és csakis az igazságot mondja.

Oly sok gyermekem megkérdőjelezi minden Szavát, amit Ő kezdettől fogva mond. Mert vannak olyanok, akik engedelmeskednek Szent Szavának úgy, ahogyan az Atyám Könyvében található, viszont mindig vannak olyanok is, akik azt másképpen értelmezik.

Fiam irányítása alatt neked mindent meg kell tenned, amit kérnek tőled. Soha ne engedj azoknak, akik azt követelik, hogy az Ő Szavai a saját értelmezéseiknek feleljenek meg.

Gyorsan haladj most előre, gyermekem, és add át az üzeneteket, amelyeket Fiam a világnak adott, hogy az eltévedt bűnösök megmenekülhessenek. Fiamnak csak egyetlen szándéka van, hogy megmentse a lelkeket.

Ne félj, gyermekem, mert mindaz, amit Fiam mond, nincs ellentétben az Ő Legszentebb Egyháza tanításával a Földön.

Az Ő ajándékai, melyeket gyermekeim számára ad ezekben az utolsó időkben, nagyon különlegesek, és minden lélek számára adatnak.

Oly nagylelkű és irgalmas az Én Fiam, hogy a bűnösöket különleges kegyelmekkel akarja elárasztani, üdvösségük biztosításának érdekében.

Bárki, aki megpróbálja megállítani Fiamat küldetésében, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelére, Atyám keze által lesz megállítva.

Ez a munka, mely felfedi az Igazság Könyvét, mivel a pecsétek feltörése most van folyamatban, Atyám számára a legfontosabb missziók egyike a Földön.

Az igazság meg volt ígérve a világ számára erre az időre.

Meg kell mondani az igazságot minden léleknek, minden hívőnek és hitetlennek, és mivel ők annyira eltávolodtak az Egyháztól, ilyen módon kell azt átadni nekik.

Minden angyal a Földre lett küldve, hogy megvédjék az emberiséget a csaló ellen, és azon hazugságok ellen, melyeket az örök üdvösség igazságaival kapcsolatban terjeszt.

Az emberiség lehet, hogy nem akarja meghallani az igazságot, és éppen ezért neked, gyermekem, sok akadályt gördítenek az utadba, de mindez hiábavaló lesz.

Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ha ezt mégis megkísérelnék, akkor Atyám ereje úgy fog elszabadulni, mint a tűznek lángjai, amelyek a Mennyekből ömlenek alá.

Gyermekem, soha ne vond kétségbe ezeket az üzeneteket, amelyek neked adatnak.

Soha ne változtass meg egyetlen szót sem csak azért, hogy megfeleljen azoknak, akik Isten Szavát megpróbálják megváltoztatni.

Csak egyetlen mester létezhet, és ez maga az egy Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Menj most azzal a bizonyossággal, amelyre szükséged van.

Ne feledd, hogy Fiam ezen üzenetei Isten minden gyermekének adattak, és nem csak az Ő Katolikus Egyházának, vagy a Választott Népének, a zsidóknak. Ezek az üzenetek mindenki számára adattak.

Atyám minden lelket egyformán szeret. Számára egyik lélek sem fontosabb a másiknál.

Mennyei Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja”

http://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-senki-sem-fogja-megakadalyozni-azt-hogy-az-igazsag-konyve-vilag-szamara

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/02/01

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-02-01

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Az Igazság lepecsételt könyve Második Eljövetelem előkészítése során lesz felnyitva

THIS ERUPTION JUST SHOOK THE WORLD!

https://www.youtube.com/watch?v=DQx_S7CXpFU


Igazság Könyve:

„Az Igazság lepecsételt könyve Második Eljövetelem előkészítése során lesz felnyitva

2012. január 20., péntek, 20:15

Drága, szeretetett leányom, az emberi vélemények miatt nem szükséges aggódnod.

Az emberiség nézetei, összehasonlítva a neked adott Szent Szavammal, semmit sem érnek.

Az Én Szavam az első. Semmilyen más nézet, mely az Én Szavammal ellentétes, ne aggasszon téged.

Leányom, Számomra az idő már nagyon rövid, hogy megmentsem az emberiséget.

Leányom, olyan sok lesz az elvárás tőled, és olyan gyors, hogy még lélegzetvételhez is alig fogsz jutni.

Mostantól kezdve sok kinyilatkoztatás lesz közölve veled, hogy gyermekeim tudják, hogyan kell megfelelően felkészülniük.

Ha engeded, hogy elvonják figyelmedet az emberek véleményei és nézetei, ez felesleges időpazarlás, ami elvon téged ettől a valóban fontos munkától.

Engedd meg Nekem, leányom, hogy ebben az időben szeretettel és vigasztalással töltselek el.

A Nagyfigyelmeztetés nagyon közel van. Amint Irgalmasságom sugarai beborítják az egész világot, mindazok, akik hisznek Bennem, a bűnbánat jelét fogják mutatni (megbánást tanúsítanak).

Azok, akik elítélik a neked adott üzeneteimet, de szeretnek Engem, a lelkükben szeretettel és örömmel fognak visszatérni Szent Szívemhez.

Amint a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, máris számos esemény fog bekövetkezni.

Az Antikrisztus és csoportja, annak ellenére, hogy a globális gyónás eredményeként meg fog gyengülni, megkezdi Szent Egyházam elfoglalásának belülről történő tervezését.

Hadseregem állást foglal majd, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Katolikus Egyházat a pusztulástól. Ők, a hamis próféta és követői, nem fognak győzni, leányom, de mennyi könnyet hullatok azokért a felszentelt szolgáimért, akik majd az útszélre fognak esni!

Ők annyira megtévednek majd, hogy azt fogják hinni, hogy ők az igazhitű Katolikus Egyházat követik.

Valójában ők a hamis próféta mögé sorakoznak fel, aki büszkén és megvetéssel a szívében fog a Szentszék fölött uralkodni.

Leányom, neked meg kell kérned gyermekeimet, hogy imádkozzanak kitartóan ezen utálat mérsékléséért.

Imára van szükségem e szegény félrevezetett papok, püspökök és bíborosok lelkének megmentésére, akik vakok az igazságra.

Péter Szentszékét megszentségtelenítik a sátán bukott angyalai, akik egy csapatot alkotnak az Antikrisztussal és különböző szervezetekkel.

Leányom, ezek mind egyformák, a sátán ivadékai.

Tudom, hogy mindez félelemkeltő, de nem fog sokáig tartani. A sok-sok ima enyhíteni fogja ezeket az eseményeket, és segít majd ennek elhárításában is.

Készítsétek fel most a lelketeket, gyermekeim, amilyen gyorsan csak tehetitek, és gyónjatok meg, ha katolikusok vagytok! Egyébként arra sürgetlek mindnyájatokat (a nem katolikusokat is), hogy tiszta szívvel keressétek a bűneitektől való megváltást.

A Nagyfigyelmeztetéskor ez majd enyhíteni fogja a bűnbánattal járó szenvedéseteket. Azt követően pedig imádkoznotok kell a békéért a Földön.

Második Eljövetelem előkészületei közvetlenül a Nagyfigyelmeztetés után fognak elkezdődni.

Az Igazság lepecsételt könyve felnyílik majd, és a titkok, leányom, általad lesznek feltárva, hogy azt az egész világ lássa.

Igazságom Könyvét a világnak adom majd, hogy lelketek megtisztuljon a Velem való egységben.

Csak ekkor lesztek majd készen, hogy Velem jöjjetek az Atyám Isteni Akarata szerinti korszakba, a Béke Korszakába, az Én földi Új Paradicsomomba.

A ti szeretett Jézusotok,

Az Emberiség Megváltója”

http://masodikeljovetel.hu/az-igazsag-lepecsetelt-konyve-masodik-eljovetelem-elokeszitese-soran-lesz-felnyitva

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/01/20

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-01-20

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

Kérd meg gyermekeimet, hogy mondják ezeket az imákat most a Nagyfigyelmeztetésig

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Keresztes Imahadjárat (1) – „Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért“

2011. november 17. csütörtök, 21:00

Drága szeretett leányom, kérlek, kérd meg gyermekeimet, hogy mondják ezeket az imákat most a Nagyfigyelmeztetésig. Követőimet arra kérem, hogy mondják el ezeket az imákat a lelkek megmentéséért, melyeket minden nap adni fogok. Ez az első ima:

„Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért:

Legdrágább Jézusom! Te, aki oly nagyon szeretsz minket, engedd meg nekem, hogy alázatomban segíthessek neked értékes lelkeid megmentésében. Légy irgalmas minden bűnöshöz, független attól, hogy milyen fájdalmat okozván bántanak meg Téged. Engedd meg nekem, hogy az ima és a szenvedés által segíthessek Neked mindazon lelkek megmentésében, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy Királyságodban ők is helyet találhassanak melletted. Hallgasd meg imámat, ó édes Jézusom, hogy segíthessek megnyerni mindazokat a lelkeket, akikre vágyakozol. Ó, Jézus Szentséges Szíve, megígérem, hogy minden időben hűséges leszek Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.

Megváltótok, Jézus Krisztus”

https://masodikeljovetel.hu/keresztes-imahadjarat-1-ajandekom-jezusnak-lelkek-megmenteseert

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2021/11/17

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-11-17

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra: