szövetség kategória bejegyzései

“Végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában.”

https://greatwhy.webnode.hu/news/hasonlosaga-masaccio-festmenyevel/

—–

Igazság Könyve:

“Gyermekem, sokan nem értik Társmegváltó szerepemet. Nem tudják azt, hogy miért van ez így.

Amikor elfogadtam a meghívást, hogy Isten Anyja legyek, kötelességgel tartoztam Isten Szövetségének, melyet az emberiség üdvösségéért kötött.

Amikor megszültem Fiamat, ugyanazt a Szeretetet éreztem, mint amelyet minden anya érzett volna gyermeke iránt. Ez a tisztalelkű, szép kisfiú egy rész volt belőlem, az Én saját testemből és véremből. De ugyanakkor azzal is tisztában voltam, hogy Ő nem akármilyen gyermek.

Amikor nem hitték, hogy ő valóban az Emberfia, miközben Atyja kívánságát cselekedvén az Igazságot hirdette, keserű könnyeket sírtamMennyire szétmarcangolt Engem, amikor Üldöztetésének kellett, hogy tanúja legyek.

Én nem úgy tűrtem az Ő fájdalmát, mint ahogyan azt bármelyik anya is tenné – látván a fájdalmat, amelyet gyermekének okoznak-, az Ő fájdalma az Enyém lett, az Enyém pedig az Övé.

Szörnyű kínszenvedése során azért halt meg, hogy mindenkit megmentsen közületek, beleértve a mai világban élőket is. Az Ő szenvedése nem ért végett a Kálvárián. Mindezt Neki továbbra is el kell szenvednie, egészen Második Eljövetelének Nagy Napjáig.

Azok, akik ezeket az Égi figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyják, szabadon megtehetik. Ezért az elutasításért nem lesznek megítélve. De amint továbbra is eltávolodnak ezektől az égi kinyilatkoztatásoktól, kísértve lesznek, hogy vétkezzenekAzokkal a bűnökkel fogják őket kísérteni, amelyekről Fiam Egyházának ellenségei azt fogják állítani, hogy többé már nem bűnök.

Köszönöm gyermekek, hogy erre a Mennyei hívásra megnyitottátok elméteket, szíveteket és lelketeket, melyet Isten minden gyermeke iránt érzett szeretetéből küldött számotokra.

Szeretett Édesanyátok, Az Üdvösség Anyja”

Olvass tovább: https://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/isten-anyja-fiam-teste-cafatokra-volt-tepve/

VÖ.:

http://jelenesek.freeweb.hu/a_keresztut_-_emmerich_a_.html

Ez a cserbenhagyás ideje lesz számodra, leányom, mivel sokan, akik e Küldetés mellett álltak, elmennek.”

Olvass tovább: http://igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nemsokara-itt-a-megoszlas-ideje-s-nektek-erre-fel-kell-keszulnotok/

“Vegyétek az Üdvösség Kardját, és harcoljatok Velem együtt, hogy minden egyes lelket elvigyünk Királyságomba, beleértve azokat is, akik vétkeznek Ellenem.

Jézusotok”

Olvass tovább: http://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/news/nemsokara-itt-a-megoszlas-ideje-s-nektek-erre-fel-kell-keszulnotok/

—–

Római katolikus:

” 5. nagyböjti hét péntek

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
Isten megszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. 
Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején:
Hallom sokak gyalázkodását: „Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!” Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: „Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta.”
De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll
. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak, mivel mit sem értek el.
Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet.
Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. 
Ez a Isten igéje. 
Jer 20,10-13

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az Urat szólítottam a szenvedés idején, * és ő meghallgatott engem. (Vö. 7. vers.)
Előénekes: Szeretlek, Uram, Istenem, * és erősségem.

Zsolt 17,2-3a,3bc-4.5-6.7

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Uram, tanításod lélek és élet. * Örök életet adó igéid vannak. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Csodái igazolják, hogy Jézus az Isten Fia.
Egy alkalommal a zsidók köveket ragadtak, hogy megkövezzék Jézust. Erre ő megkérdezte tőlük: „Sok jótettet vittem végbe köztetek Atyám nevében. Melyik jó cselekedetért akartok megkövezni engem?”
A zsidók ezt válaszolták: „Nem a jó cselekedetért, hanem a káromkodás miatt akarunk megkövezni, mert ember létedre Istenné teszed magadat.” Jézus ezt felelte: „A Szentírásban nemde ez áll: Én mondottam: istenek vagytok? Ha már azokat is isteneknek mondja az írás, akikhez Isten igéje szólt – és az írás nem veszítheti érvényét –, hogyan mondhatjátok arról, akit az Atya megszentelt és a világba küldött: »Káromkodol!« – mert azt mondtam, hogy Isten Fia vagyok? Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem! De ha azokat cselekszem, és nekem nem akartok hinni, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és elismerjétek: az Atya énbennem van és én az Atyában
.” Erre ismét el akarták fogni őt, de kiszabadította magát kezükből.
Ezután Jézus újra a Jordánon túlra ment, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt. Sokan keresték fel, mert így vélekedtek: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.” És sokan hittek Jézusban. 
Ezek az evangélium igéi. 
Jn 10,31-42″

http://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-03-23

“Néhányan közületek ellenállnak az Igazságnak, mivel nem hisztek azon Ígéretemben, mely az örök életet kínálja fel számotokra. ”

Olvass tovább: http://m.igazsag-konyve7.webnode.hu/news/retegrol-retegre-vilagossa-valnak-gonosz-szandekaik-amint-sajat-magukat-lebuktatjak-2013-marcius-19-kedd-22-45/

——

Görög katolikus: 

15 Bizony, a rejtőzködő Isten közöttetek van,
    Izráel Istene a Szabadítótok!

16 Akik bálványokat készítenek,
    mind csalódni fognak,
    gyalázat éri őket.
    Bizony, mindannyian megszégyenülnek!”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+45:11-16&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

16 „Azt mondja az Örökkévaló: Mivel megtetted, hogy a fiad is átadtad nekem — igen, még az egyetlen fiadat is —, ezért magamra esküszöm, 17 hogy gazdagon és bőségesen megáldalak, utódaidat[a]megsokasítom és megszaporítom, mint égen a csillagokat, és mint tenger partján a homokot.

A te utódod fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, 18 és a te utódod által fogom megáldani a föld összes nemzeteit. Igen, mindezekkel megáldalak, mert engedelmeskedtél szavamnak.” ”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+22:1-20&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

Szövetséget kötök veled nemzedékről nemzedékre és utódaiddal is örök szövetséget, hogy Istene legyek neked és utódaidnak

https://oca.org/readings/daily/2018/03/22

“A ~kötést többnyire →esküvel is megpecsételték (Ter 21,23; 26,28; MTörv 29,11; Józs 9,15; 1Sám 20,42), úgyhogy az az eskü a héberben a szövetség szinonimája lett (Ter 26,28; 2Sám 21,7; “

http://lexikon.katolikus.hu/S/sz%C3%B6vets%C3%A9g.html

—–

https://oca.org/readings/daily/2018/03/23

—–

http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html

—–

Tóra:

23 Hanem ezt parancsoltam nekik: Hallgassatok szavamra, és engedelmeskedjetek nekem! Akkor Istenetek leszek, ti pedig népemmé lesztek. Éljetek úgy, ahogyan mondtam nektek, hogy jól menjen a sorotok.

24 Ők azonban nem hallgattak rám, és nem engedelmeskedtek, hanem makacsul gonosz szívük elképzeléseit követték, és hátat fordítottak nekem.25 Attól kezdve, hogy őseitek kijöttek Egyiptomból, mind a mai napig újra meg újra küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jeremiah+7%3A21-44&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–