ünnep kategória bejegyzései

Engem kell minden anyagi javak elé helyeznetek. – ünnepeljétek hét napig az Úr ünnepét.

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„ Tipikus hiba, amikor csak az anyagi javak megléte után közeledtek Hozzám…

2011. szeptember 18. 18:15

Jézus Krisztus Nevében jövök, Aki a Legmagasságosabb Isten Fia. Én Ő vagyok.

Drága, szeretett leányom, miért folytatják a keresést az emberek, hogy a tudomány által kapjanak választ az Ő Létezésére (Isten). Ők keresnek, és keresnek, de a válaszok, amelyekkel előjönnek hamisak, és olyan messze állnak Atyám Szellemi Birodalmának Valós Létezésétől, hogy imádkoznotok kell ezekért a lelkekért.

Tudom, gyermekeim, hogy nagyon nehéz elfogadni Létezésem és Szeretett Atyám Létezésének Igazságát. Mert minden alkalommal, amikor szemetek megpillantja az Igazságot, a sátán az ellenkező irányba fordítja a fejeteket. A legtöbbször logikus dolgokat fog alkalmazni, hogy meggyőzze gyermekeimet, hogy Atyám Birodalma (Királysága) csak az emberek fantáziájának szüleménye. Ő a világ anyagi kényelmeit fogja felhasználni arra, hogy meggyőzzön benneteket, csakhogy ezeket részesítsétek előnyben.

Aztán itt vannak azok a lelkek, akik valóban megértik az Igazságot. Ők egy tipikus hibát követnek el, amikor megpróbálnak közelebb kerülni Hozzám. Könnyebb számukra, ha megbizonyosodnak arról, hogy az anyagi javaik biztosítva vannak, akkor tudnak előre haladni a saját lelki utazásaikon. De ez nem így működik. Feltétlenül meg kell védenetek családjaitokat, és otthonaitokat. Táplálnotok kell azokat, akik tőletek függnek. Ezután Engem kell minden anyagi javak elé helyeznetek. Ez lesz a ti útleveletek a Mennyországba. Az ember semmi Isten nélkül. Semmiféle anyagi luxus nem fogja és nem is tudja pótolni Isten Szeretetét. Ez meg sem tudna maradni, vagy össze sem lehetne hasonlítani, feltéve, ha ti valóban át akartok ölelni Engem a szívetekben.

Bízzatok bennem, és a többi meg fog oldódni. Ha ti mindent saját magatoktól próbáltok elérni, és ha továbbra is ragaszkodtok a gazdagsághoz, akkor élvezhetitek mindezek előnyeit, de csalódni fogtok.

Emlékezzetek arra, hogy az irántatok való Szeretetem táplálni fogja a lelketeket. Az anyagi gazdagság táplálni fogja ugyan testi vágyaitokat, de ez idővel el fog oszlani, és ti a semmivel maradtok.

Kérlek benneteket, gyermekeim, legyen az bármilyen nehéz, mégis engedjétek meg Nekem, hogy az igaz ösvényen vezesselek benneteket az örök boldogságba. Csak kérnetek kell segítségemet, és Én válaszolni fogok.

A ti szeretett Tanítótok és Megváltótok, Jézus Krisztus”

https://masodikeljovetel.hu/tipikus-hiba-amikor-csak-az-anyagi-javak-meglete-utan-kozeledtek-hozzam

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

„26 Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők.

27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket:

28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket;

29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.”

 

 

 

„Jézus az Atyától jön, és az Atyához megy

21 Majd Jézus ismét szólt hozzájuk: “Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg: ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.”

22 Erre ezt mondták a zsidók: “Talán megöli magát, hogy azt mondja: Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek?”

23 Ő így folytatta: “Ti lentről származtok, én pedig fentről származom; ti e világból származtok, én nem e világból származom.

24 Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.”

25 Megkérdezték tehát tőle: “Ki vagy te?” Jézus így válaszolt nekik: “Az, akinek eleitől fogva mondom magamat.

26 Sok mindent kellene mondanom rólatok és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam.”

27 Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik.

28 Jézus tehát ezt mondta: “Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az Atya tanított engem, úgy mondom ezeket.

29 És aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves.”

Jézus megszabadít a bűntől

30 Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne.”

 

 

„Isten elrejtett bölcsessége

6 A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét,

7 hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre.

8 Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg.

9 Hanem hirdetjük, amint meg van írva: “Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek.”

„Az adópénz

15 Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe.

16 Elküldték tehát hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt, akik ezt mondták: “Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét.

17 Mondd meg tehát nekünk, mi a véleményed: szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?”

18 Jézus felismerve gonoszságukat, így szólt: “Mit kísértetek engem, képmutatók?

19 Mutassatok nekem egy adópénzt!” Azok odavittek neki egy dénárt.

20 Jézus megkérdezte tőlük: “Kié ez a kép és ez a felirat?”

21 “A császáré” – felelték. Jézus erre kijelentette: “Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.”

22 Amikor ezt meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és eltávoztak.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Corinthians+1%3A26-29%3B+++++John+8%3A21-30%3B+++++1+Corinthians+2%3A6-9%3B+++++Matthew+22%3A15-22&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/09/18

———-

Római katolikus:

2021-09-18

24. évközi hét szombat

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
Őrizzük meg feddhetetlenül keresztény hivatásunkat: tegyünk tanúságot Krisztusról!
Szeretett Fiam!
Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig.
Ezt a kellő időben megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen.
Ez az Isten igéje.
1Tim 6,13-16

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval! 2c. vers.
Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vidámsággal!
Járuljatok színe elé * vidám énekszóval!
Hívek: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket.
Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája.
H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
E: Őt magasztalva lépjetek be kapuján, † énekelve vonuljatok hajlékába, * áldjátok nevét, és adjatok hálát néki.
H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
E: Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre.
H: Járuljatok az Úr színe elé * vidám énekszóval!
Zsolt 99,2-5

ALLELUJA
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö. Lk 8,15 – 12. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Isten igéjét készséges szívvel kell befogadni és tettekre váltani!
Amikor egyszer a városokból nagy tömeg gyűlt Jézus köré, ő ezt a példabeszédet mondta nekik:
„Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett; ott eltaposták, és az égi madarak felcsipegették. Némely mag köves helyre esett. Alighogy kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némely pedig tövisek közé hullott. A tövisek felnőttek vele együtt, és elfojtották. A többi jó földbe hullott. Kikelt, és százszoros termést hozott.” E szavak után Jézus felkiáltott: „Akinek füle van, hallja meg!”
Akkor megkérdezték tanítványai, hogy mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megértsétek Isten országának titkait. A többieknek csak példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek.
A példabeszéd értelme ez: a mag Isten igéje. Az útfélre eső mag azokat jelenti, akik hallgatják az igét, de aztán jön az ördög, és kiveszi a szívükbe hullott igét, hogy ne higgyenek, és így ne is üdvözüljenek. A köves talajra hullott mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, örömmel be is fogadják, de az nem ver bennük gyökeret. Egy ideig hisznek, de a kísértés idején elpártolnak. A tövisek közé eső mag azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, de az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei elfojtják bennük a növekedést, és termést nem hoznak. A jó földbe eső mag végül azokat jelenti, akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 8,4-15

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-09-18

——————

Tóra:

„26 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

27 A borjú, a bárány és a kecske ellés után legyen az anyja mellett hét napig. A nyolcadik naptól fogva már kegyelmet szerez feláldozásuk, az Úrnak szóló tűzáldozatként.

28 Marhát vagy juhot fiastul ne vágjatok le ugyanazon a napon.

29 Ha hálaáldozatot áldoztok az Úrnak, úgy áldozzátok, hogy ő kedvesen fogadja tőletek.

30 Még aznap egyétek meg, ne hagyjatok belőle reggelre. Én vagyok az Úr!

31 Tartsátok meg parancsolataimat és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr.

32 Ne gyalázzátok meg szent nevemet, hogy megszentelt legyek Izráel fiai között. Én, az Úr, vagyok a megszentelőtök,

33 aki kihoztalak benneteket Egyiptom földjéről, hogy a ti Istenetek legyek. Én vagyok az Úr.

Az ünnepek elrendelése. A nyugalom napja

23 Azután így beszélt Mózeshez az Úr:

2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd el nekik, hogy melyek az Úr ünnepei, amelyeket ki kell hirdetnetek, szent ünnepre való hívással. Ezek az én ünnepeim:

3 Hat napon át végezhetitek munkátokat, de a hetedik napon teljes nyugalom legyen szent összegyülekezéssel. Semmi munkát ne végezzetek; az Úrtól rendelt pihenőnap legyen az mindenütt, ahol laktok.

A páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe

….

….

…”

„Áldozatok a sátoros ünnepen

12 A hetedik hónap tizenötödik napján szent összegyülekezésetek legyen. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát, hanem ünnepeljétek hét napig az Úr ünnepét.

13 Mutassatok be égőáldozatot kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak: tizenhárom bikaborjút, két kost és tizennégy egyesztendős bárányt, amelyek hibátlanok legyenek.

14 A hozzájuk tartozó ételáldozat olajjal gyúrt finomliszt legyen: háromtized vékával egy bikához mind a tizenhárom bikánál, kéttized vékával egy koshoz mind a két kosnál,

15 egy-egy tized vékával pedig egy bárányhoz mind a tizennégy báránynál.

16 Egy kecskebakot is mutassatok be vétekáldozatul az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó étel- és italáldozaton kívül.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Leviticus+22%3A26-23%3A44%3B+++++Numbers+29%3A12-16&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.hebcal.com/holidays/sukkot-2021

Tipikus hiba, amikor csak az anyagi javak megléte után közeledtek Hozzám…

2011. szeptember 18. 18:15

Jézus Krisztus Nevében jövök, Aki a Legmagasságosabb Isten Fia. Én Ő vagyok.

Drága, szeretett leányom, miért folytatják a keresést az emberek, hogy a tudomány által kapjanak választ az Ő Létezésére (Isten). Ők keresnek, és keresnek, de a válaszok, amelyekkel előjönnek hamisak, és olyan messze állnak Atyám Szellemi Birodalmának Valós Létezésétől, hogy imádkoznotok kell ezekért a lelkekért.

Tudom, gyermekeim, hogy nagyon nehéz elfogadni Létezésem és Szeretett Atyám Létezésének Igazságát. Mert minden alkalommal, amikor szemetek megpillantja az Igazságot, a sátán az ellenkező irányba fordítja a fejeteket. A legtöbbször logikus dolgokat fog alkalmazni, hogy meggyőzze gyermekeimet, hogy Atyám Birodalma (Királysága) csak az emberek fantáziájának szüleménye. Ő a világ anyagi kényelmeit fogja felhasználni arra, hogy meggyőzzön benneteket, csakhogy ezeket részesítsétek előnyben.

Aztán itt vannak azok a lelkek, akik valóban megértik az Igazságot. Ők egy tipikus hibát követnek el, amikor megpróbálnak közelebb kerülni Hozzám. Könnyebb számukra, ha megbizonyosodnak arról, hogy az anyagi javaik biztosítva vannak, akkor tudnak előre haladni a saját lelki utazásaikon. De ez nem így működik. Feltétlenül meg kell védenetek családjaitokat, és otthonaitokat. Táplálnotok kell azokat, akik tőletek függnek. Ezután Engem kell minden anyagi javak elé helyeznetek. Ez lesz a ti útleveletek a Mennyországba. Az ember semmi Isten nélkül. Semmiféle anyagi luxus nem fogja és nem is tudja pótolni Isten Szeretetét. Ez meg sem tudna maradni, vagy össze sem lehetne hasonlítani, feltéve, ha ti valóban át akartok ölelni Engem a szívetekben.

Bízzatok bennem, és a többi meg fog oldódni. Ha ti mindent saját magatoktól próbáltok elérni, és ha továbbra is ragaszkodtok a gazdagsághoz, akkor élvezhetitek mindezek előnyeit, de csalódni fogtok.

Emlékezzetek arra, hogy az irántatok való Szeretetem táplálni fogja a lelketeket. Az anyagi gazdagság táplálni fogja ugyan testi vágyaitokat, de ez idővel el fog oszlani, és ti a semmivel maradtok.

Kérlek benneteket, gyermekeim, legyen az bármilyen nehéz, mégis engedjétek meg Nekem, hogy az igaz ösvényen vezesselek benneteket az örök boldogságba. Csak kérnetek kell segítségemet, és Én válaszolni fogok.

A ti szeretett Tanítótok és Megváltótok, Jézus Krisztus”

https://masodikeljovetel.hu/tipikus-hiba-amikor-csak-az-anyagi-javak-meglete-utan-kozeledtek-hozzam