Isten az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is,

Igazság Könyve:

Isten az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is

  1. augusztus 2., csütörtök, 10:06

 

Drága leányom, Fiam Egyházának megpróbáltatása a Földön már elkezdődött.

A megkorbácsolás, az üldöztetés készülőben van.

Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, éppúgy feszítik keresztre földi Egyházát is.

A megpróbáltatás most történik.

Fiam azért lett küldve, hogy megmentse az emberiséget a Pokol tűzétől.

Kereszthalálát, mely egy szörnyű, kegyetlen rémtett volt, eszközként engedélyeztem, hogy egy jövőt kínáljak gyermekeimnek.

Fiam Teste, az Ő Egyháza lett a Földön. Papjai és felszentelt szolgái átvették apostolai helyét.

Most a történelem meg fog ismétlődni, mivel Ő újra visszatér, hogy megszabadítsa az emberiséget, és visszaszerezze drága gyermekeimet, hogy beléphessenek Paradicsomomba.

Fiam az igazságot hirdette, és sok embert gyűjtött össze, akik követték Tanításait, és akik nem kételkedtek Szavában.

Aztán azok árulták el, akik közel álltak Hozzá, és az ő soraikon belül hűek voltak Hozzá.

Egyházát, a Katolikus Egyházat szintén elárulták a saját folyosóin belül.

A kísértést a Sátán idézte elő, és Fiam haláláért egy nagy gonoszság volt felelős.

Mai Egyházának megdöntése már egy ideje elkezdődött. Amint azt Fiammal is tették, sok követő – akik hűségesek az Általam lefektetett Szent Igéhez -, cserbenhagyta Őt.

Aztán elkezdődött a megpróbáltatás, amikor a Fiamat eretnekséggel vádolták. Fiam Egyháza a Földön szintén ezt a sorsot szenvedi el.

A köztük lévő gonoszok miatt, akik súlyos bűntettet követtek el az emberiséggel szemben, sok hűséges követő elhagyta az Egyházat.

Sorra hagyták el Fiamat, és dobták el Tanításait.

Fiam Egyházának megpróbáltatása a Földön hallgatásra bírta a papokat, amikor arról lenne szó, hogy megvédjék Fiam tanításait.

Ők attól félnek, hogy megsértik azokat, akik azok bűnei miatt tagadják meg Fiamat, akik közöttük vannak.

Most Fiam Egyházának, Szeretett Fiam keresztre feszítése óta az összes megpróbáltatás közül a legnagyobbal kell szembesülnie.

Egyházát könyörtelenül kigúnyolják, nemcsak a külső, hanem belső ellenségei is.

A Töviskoronát most Fiam Egyházának a fejére fogják helyezni, és követői közül csak kevesen fognak mellette állni.

Akárcsak Fiam apostolai, János kivételével, akik cserbenhagyták Őt a megpróbáltatása és kivégzése során, úgyszintén Szent Helytartómat is cserben fogják hagyni azok, akik a Vatikánon belül magas beosztásban vannak.

Őt, mint a Katolikus Egyház vezetőjét, arra fogják kényszeríteni, hogy saját hibáján kívül, megszégyenítve, egy szörnyű utat járjon végig.

Bár őt megkorbácsolják, kigúnyolják, és nevetséges színben tüntetik fel, mégsem ő az, akin a bosszújukat ki akarják tölteni. Ez az Egyház Igazsága ellen, a Keresztény Egyház ellen fog irányulni – mely Fiam önfeláldozása által jött létre –, amelyre kiárasztják majd gyűlöletüket.

A Kereszténységet minden résében (repedésében), minden nemzetben, minden helyen, ahol Istent imádják, addig fogják ostorozni, ameddig elgyengül a kimerültségtől.

Úgy fogják azt felvezetni a Kálvária útján, mint Fiamat vezették: kikötözik, kötéllel rögzítik, amely lehetetlené teszi számára, hogy elkerülje a gyötrelmet.

Majd pedig, miközben a dombra kapaszkodik, az út minden részén, egészen a csúcsig, kövekkel fogják dobálni, leköpik és kigúnyolják.

Aztán a Keresztre szegezik.

Kevés szimpátiát fognak mutatni iránta azok, akik az Egyházat hibáztatják az ártatlanok ellen elkövetett bűneiért, mialatt ők az Egyház Fejét, Fiamat fogják elítélni.

Ők Fiamat fogják hibáztatni mások bűneiért, melyet a Sátán kísértése okozott.

Amikor már Fiam Egyházát Keresztre feszítették, akkor több száz őrt fognak küldeni, ahhoz a hatszáz katonához hasonlóan, akik a Kálvárián azt biztosították, hogy Húsának egy darabja se maradjon ki a büntetésből.

Egyházának egyetlen egy szolgája sem fog megmenekülni a büntetéstől, akik az Egyház iránti hűségüket hirdetik.

Amikor az Egyházat megfeszítették, akkor majd a táplálékot és a vízet is meg fogják tőle vonni, egészen az utolsó leheletéig.

Tanítványai – akárcsak Fiam apostolainak az esetében -, sehol sem lesznek láthatóak.

Ők majd rejtekbe vonulnak, mert félni fognak a megtorlástól.

Amikor már úgy fog tűnni, hogy ez az utolsó lélegzete, minden elnémul majd egészen addig, amíg azok éljenzése, akik az Egyházat megfeszítették a hamis tanokkal süketté nem teszik az egész világot.

Az egyház új vezetőjének a hangja, a csalóé, a Hamis Prófétáé harsogni fog.

Mindenki megkönnyebbülve fog leborulni, hálából Irántam, a Legmagasságosabb Isten iránt. Mert ez az új kezdetnek fog látszani.

Ez után lesz az, hogy ezen egyházon belül Fiam Jelenléte többé már nem fogja ékesíteni az oltárokat, mert az nem lesz lehetséges.

Ez után lesz az is, hogy Kezem a szorongattatás idején büntetésként fog lesújtani.

Ekkor fog az Armageddon csatája elkezdődni.

Ekkor majd eljövök Fiam által, hogy megmentsem a lelkeket.

Ne tagadjátok meg ezeket a próféciákat.

Ne rejtőzködjetek hamis védelmek mögé, mert ennek a napnak el kell jönnie.

Fiam Egyháza Keresztre feszítésének be kell következnie a Végső Szövetség miatt.

De aztán az Egyház Dicsőséges Feltámadása, az Új Jeruzsálem, minden könnyet, minden szenvedést el fog törölni, és ezután az Új Korszak következik.

Bízzatok mindenkor Fiamban.

Sohase féljetek, mert Én a ti Atyátok vagyok, és eljövök majd, hogy megújítsam a Földet, és hogy összegyűjtsem minden gyermekemet ebben az utolsó csodában, melyet Dániel Könyve megjövendölt.

Az Igazság Könyve most már ki van nyilatkoztatva számotokra, gyerekek, amint az meg volt ígérve.

Ne utasítsátok vissza az Isteni beavatkozást, mert az Igazságot Én mondom.

 

A Legmagasságosabb Isten

https://masodikeljovetel.hu/isten-az-atya-ahogyan-fiamat-keresztre-feszitettek-eppugy-feszitik-keresztre-foldi-egyhazat

 

 

 

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

 

 

 

„Keletről jön el a hajnal

  1. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20

 

————
Ortodox (Görög keleti):

https://www.oca.org/readings/daily/2022/08/02

 

 

———-

Római katolikus:

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2022-08-02

 

 

„… Vétkük által ugyanis kiáradt az üdvösség a pogányokra is, ami arra serkenti a zsidókat, hogy ők is igyekezzenek eljutni az üdvösségre. Ha tehát vétkük a világ javára vált, és az, hogy csak kevesen hittek közülük Krisztusban, hasznos volt a pogányoknak, mennyi áldás fakad majd abból, ha mindnyájan megtérnek!
Nem szeretném, testvéreim, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozva tájékozatlanok maradjatok e titok dolgában. Izrael népe csak addig nem ismeri fel Krisztusban a Messiást, amíg a pogányok teljes számban meg nem térnek. „

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-30

———-

Tóra:

https://www.hebcal.com/shabbat