Mindig a legszentebb Palástommal foglak betakarni téged, hogy megvédjelek tőle, és minden rendben lesz.

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Szűz Mária: Alapos vizsgálatnak és támadásnak leszel kitéve

2011. október 12., szerda

Gyermekem, ez az az idő, amikor alapos vizsgálatnak és támadásoknak leszel kitéve, miközben Fiamnak munkálkodsz. Neked mindig tisztelned kell Fiam kívánságait, és minden időben engedelmeskedned kell Neki. Sohase védd meg Szent Szavait, Ő nem ezt kívánja tőled. Ne válaszolj és ne foglalkozz azokkal, akik kételkednek Szavaiban, vagy helytelenül értelmezik azokat, mert emiatt viták és kétségek léphetnek fel.

Te most a sátán támadásainak leszel kitéve, de imádkoznod kell a védelmemért, és sohasem szabad a ilyen fajta gúnyolódásnak engedned. Ő, a csaló, másokat használ fel arra, hogy bántson téged, ha engeded neki, hogy ezt tegye, akkor teret adsz neki, és megadod neki azt a hatalmat, amit akar.

Ezekben a helyzetekben maradj mindig állhatatos, gyermekem, és fordulj Hozzám. Mindig a legszentebb Palástommal foglak betakarni téged, hogy megvédjelek tőle, és minden rendben lesz.

Maradj bátor, és vedd ezt úgy, mint a Legmagasságosabb Isten Ajándékát, mert ilyen erő nélkül ezt a Munkát nem tudnád sikeresen elvégezni. Sohase feledd, hogy ebben a Munkában nem vagy egyedül, mert minden Szent közbenjár a megsegítésedért, és megkapsz mindenféle Isteni védelmet.

Maradj továbbra is engedelmes Fiam iránt, és próbáld örömteljesen elfogadni azt a szenvedést, amelyet Ő a lelkek megmentése érdekében számodra engedélyez. Továbbra is ki kell tartanod a naponkénti Szent Rózsafüzér imádkozásában, és imádkoznod kell Velem, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Megáldalak, gyermekem. A Mennyország nagyon örül ennek az Én drága Fiam Nevében történő Legszentebb Munkának, aki az egész emberiséget szereti, de bánatában mégis sír mindazokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés után Irgalmas Kezét el fogják utasítani.

Szeretett Édesanyád”

https://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-alapos-vizsgalatnak-es-tamadasnak-leszel-kiteve

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

„19 Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.

20 Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus,

21 akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban,

22 és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a Lélek által.

Pál apostolsága a pogányok között

3 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus foglya értetek, a pogányokért.

2 Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra,

3 amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam.

4 Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát,

5 amely más nemzedékek idején nem vált ismertté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által:

6 hogy tudniillik a pogányok örököstársaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is Krisztus Jézusért az evangélium által.

7 Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem.”

 

 

 

„A Jézust követő asszonyok

8 Ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Vele volt a tizenkettő

2 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg: Mária, akit Magdalainak neveztek, akiből hét ördög ment ki,

3 Johanna, Kuzának, Heródes egyik főemberének felesége, és Zsuzsánna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians%202:19-3:7;%20%20%20Luke%208:1-3&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/10/12

 

———-

Római katolikus:

2021-10-12

28. évközi hét kedd

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Nincs mentség azok számára, akik bár felismerik Isten létezését, mégsem imádják őt.
Testvéreim!
Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje az minden hívőnek: először is a zsidóknak, azután a pogányoknak. Isten igazsága nyilvánul meg ugyanis benne, amelyet a hívő a hittel nyer el, amint írva van: „Az igaz a hitből él.” Isten büntetése eléri az égből az emberek minden istentelenségét, mivel Isten tanítását rosszindulatból elfojtják. Ami ugyanis megtudható Istenről, az világos előttük. Isten maga gondoskodott arról, hogy őt megismerhessék. Ami ugyanis benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető.
Éppen ezért nincs mentség azok számára, akik felismerték ugyan az Istent, de nem dicsőítették Istenként, és nem adtak hálát neki. Belevesztek okoskodásaikba, és ítélőképességük elhomályosult. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanná váltak. A halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, madarak, négylábúak, sőt csúszómászók bálványozásával.
Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Hiszen Isten igazságát felcserélték a maguk hamis elképzelésével, és inkább a teremtményeknek hódoltak és szolgáltak, mint a teremtő Istennek, aki áldott mindörökké. Ámen.
Ez az Isten igéje.
Róm 1,16-25

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Istenünk dicsőségét * hirdetik az egek. 2a. vers.
Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét.
Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát.
Hívek: Istenünk dicsőségét * hirdetik az egek.
E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát.
Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük.
H: Istenünk dicsőségét * hirdetik az egek.
Zsolt 18,2-5

ALLELUJA
Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és szándékot szívünk mélyén. Zsid 4,12 – 9. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus elítéli azokat, akik a külső látszatra sokat adnak, de a belső, lelki tisztasággal nem törődnek.
Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála. Ő el is ment, és asztalhoz telepedett.
Amikor a farizeus látta, hogy Jézus étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött rajta. Az Úr ekkor így szólt hozzá: „Ti, farizeusok, tisztán tartjátok ugyan a pohár és a tál külsejét, de belül tele vagytok rablással és gonoszsággal. Esztelenek! Hát nem az alkotta a belsőt, aki a külsőt is? Adjátok inkább oda a rászorulóknak azt, amitek van, és akkor majd mindjárt tiszták lesztek egészen!”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,37-41

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-12