Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„Szűz Mária: A közömbösség bűne Fiam iránt féktelen

2011. október 8., szombat; 14:20

(Ez az üzenet az Áldott Édesanya magánjelenése alkalmával adatott, mely 30 percig tartott)

Gyermekem, olyan sok lélek van már az örök kárhozatra szánva, abban az esetben, ha nem térnek meg drága Fiamhoz.

Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a gyermekek, egyik gonosz ösvényről a másikra.

A közömbösség bűne féktelen Fiam iránt, és olyan sokan vannak, akik tudnak Létezéséről, de szabad akaratuk által mégis megtagadják Őt.

Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll, ha nem tartanak bűnbánatot a Lélek Megvilágosítása közben, melyet nemsokára meg fognak tapasztalni.

Mindazoknak mondom, akik Fiamat szeretik: Vegyétek fel az Ő Keresztjét, és segítsetek neki visszahozni mindazokat a lelkeket, akik után Ő annyira vágyik, hogy drága, szerető karjaiba zárhassa őket.

Sokan közületek, gyermekeim, főleg azok, akik Fiamat nem igazán ismerik, meg kell, hogy értsék Szívének gyengédségét. Szeretete oly nagy mindannyitok iránt, és ha látnátok azt a szenvedést, amelyet elutasításotok által okoztok Neki, akkor a földre borulnátok, sírnátok és könyörögnétek az emberiség bűneinek megbocsátásáért.

Kérlek benneteket, sürgetlek, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt erősen imádkozzatok a megtérésért, amelyre Fiam annyira vágyakozik.

Áldott Édesanyátok,

Az egész emberiség Királynője”

https://masodikeljovetel.hu/szuz-maria-kozombosseg-bune-fiam-irant-fektelen

„A hamis próféták sokaságának időszaka ez, akiket a sátán küldött

2011. október 8. szombat; 16:20

Drága, szeretett leányom, amint igaz prófétáim egyre csak haladnak előre, úgy fognak a hamis látnokok is. Akkor fogjátok felismerni őket, ha a világnak adott üzeneteiket gondosan megvizsgáljátok. Mert valahol legbelül érezni fogjátok, hogy manipulálták Tanításaimat és az Igazságot, melyeket a Szent Biblia tartalmaz. Annyira finom hazugságok ezek, hogy csak azok lesznek képesek észrevenni, akik a Szentírás valódi ismeretével rendelkeznek.

Figyeljetek oda minden olyan gyűlöletre, melyeket az ilyen látnokok a követőik között szítanak, amikor veszekednek, megoszlanak, és családokat választanak szét. Azok a szekták, amelyek az ilyen látnokok munkálkodásai által keletkeznek, most szétszóródnak a világban, hogy zavarodottságot és félelmet okozzanak a hívők között.

Bárhol is találtok Szent Szavamra, ott szeretetet fogtok találni. Az Én Üzeneteim megszaporítják a szeretetet és a harmóniát, és képesek lesznek befolyásolni a lelketeket. Az Én üzeneteim mindig az igazságot mondják, miközben lehet, hogy időként kemények és félelemkeltőek, mégis Szeretetből adatnak nektek.

A hamis látnokok olyan üzeneteket tesznek majd közzé, amelyeket nem könnyű olvasni, vagy megérteni. Látszatra a hatalom eszméjét fogják sugározni, és a szeretet érzését kelteni. Azonban nem fognak lelki békét hozni nektek. Az ilyen látnokok – a legtöbb nem Istentől van – először elcsábítanak, majd ellenőriznek, végül a hazugság és a megtévesztés ágyába szippantanak benneteket.

A sátán és hadserege befolyásolni fogják az ilyen látnokokat. Ő még az igaz látnokokat is meg tudja támadni, amikor arra biztatja őket, hogy összezavarodottan elhagyjanak Engem. Sürgősen arra kérlek benneteket, gyermekeim, hogy legyetek mindig résen.

Utasítsátok vissza az olyan üzeneteket, amelyek valamilyen módon ellentmondanak Tanításaimnak, mert akkor biztosak lehettek abban, hogy hamisak.

Ma a világhoz csak néhány kiválasztott hiteles látnok által szólok. Kevesebben, mint húszan vannak, és kevesebb, mint amennyire ti gondoltok. Közülük mindegyik más szerepet kapott, de Hangom és Utasításaim a bizalmasság gyűrűjét fogják kelteni, amint azt majd ti is fel fogjátok fedezni. Az üzenetek azzal a céllal lesznek adva, hogy arra bátorítsanak benneteket, hogy a lelketeket felkészítsétek.

Fordítsatok hátat azoknak, akik látnokoknak nevezik magukat, de furcsának tűnnek cselekedeteik miatt, vagy akik arra bátorítják követőiket, hogy olyan lépésekre szánják el magukat, amelyek ellene mondanak a felebaráti szeretetnek.

Mindezeket tartsátok figyelemmel, mert ez az időszak a hamis próféta időszaka, aki nemsokára ismertté teszi magát a világban.(2) Ugyanakkor ez a hamis próféták sokaságának az időszaka is, akiket a Sátán küldött a világba, hogy zavarodottságot és sötétséget okozzanak a lelkeknek.

Szeretett Jézusotok”

https://masodikeljovetel.hu/hamis-profetak-sokasaganak-idoszaka-ez-akiket-satan-kuldott

(1)

(2)

* a sátán időt és felhatalmazást követelt, hogy csapásokkal sújtsa az Egyházat, az Úr pedig hatalmat engedett neki a 20. század nagyobb része fölött, hogy Egyházát próbára tegye

http://hagiosz.net/?q=szentmihalyima

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

„7 Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából,

8 amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.

9 Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne

10 az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.

11 Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik;

12 hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban.

13 Őbenne pedig titeket is – miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek – eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,

14 örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Isten Krisztust mindenek fölé emelte

15 Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről,

16 szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;

17 és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt;”

 

 

 

„31 “Kihez hasonlítsam tehát e nemzedék tagjait? Kihez is hasonlók?

32 Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és azt kiáltják egymásnak: Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és nem sírtatok.

33 Mert eljött Keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok: ördög van benne.

34 Eljött az Emberfia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok: Íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja.

35 De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ephesians+1%3A1-9%3B+++++Luke+7%3A17-30&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/10/08

 

 

———-

Római katolikus:

2021-10-08

27. évközi hét péntek

OLVASMÁNY Joel próféta könyvéből
Félelmetes nap lesz, amikor ítélni jön majd az Úr. Szent böjttel és imádsággal készüljetek reá!
A végső napról prófétája által így tanít az Úr: Öltsetek gyászt, és sírjatok papok és oltárszolgák!
Szőrruhában virrasszatok, akik Istent szolgáljátok, mert az étel- s italáldozat megszűnt Istenetek templomában. Rendeljetek el böjtöt, hirdessetek ünnepet!
Gyűjtsétek össze Istenetek házába a véneket s az ország összes lakóit, és kiáltsatok az Úrhoz: „Jaj, micsoda nap! Bizony, közel az Úr napja; mint pusztító fergeteg, úgy jön el a hatalmas Isten napja!” Szent városomban fújjatok meg minden harsonát, és szent hegyemről fújjatok riadót, hogy reszkessen az ország minden lakója!
Mert eljön az Úr nagy napja, íme, közeleg már.
Jön a sötétség és a homály napja, a füstfelhő és a vihar napja.

Mint a nagy hegyekre rágomolygó fellegek, úgy zúdul ránk egy nagyszámú erős nép: Ősidőktől fogva nem volt ehhez hasonló csapás, és azután sem lesz többé nemzedékek hosszú során át.
Ez az Isten igéje.
Joel 1,13-15;2,1-2

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Igazságban ítéli meg Isten * az egész világot. 9a. vers.
Előénekes: Hálát adok, Uram, teljes szívemből, * összes csodádat elbeszélem.
Ujjongok és örvendezem benned, * nevedről szól énekem, fölséges Istenem!
Hívek: Igazságban ítéli meg Isten * az egész világot.
E: Megfenyítetted a népeket, † megsemmisítetted a gonoszt, * még nevüket is eltörölted mindörökre.
A pogány népek a maguk ásta verembe zuhantak, * lábuk fennakadt a hurokban, amelyet ők elrejtettek.
H: Igazságban ítéli meg Isten * az egész világot.
E: Az Úr uralkodik örökké, * ítéletre készen áll trónusa.
Igazságban ítéli meg az egész földet, * és igazságot oszt méltányosan minden népnek.
H: Igazságban ítéli meg Isten * az egész világot.
Zsolt 9,2-3.6 és 16.8-9

ALLELUJA
Most kivetik e világ fejedelmét – mondja az Úr, * és én, midőn a földről magasba emelnek, mindeneket magamhoz vonzok. Jn 12,31b-32 – 7. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Jézus igazolja, hogy isteni hatalommal űzi ki az ördögöt.
Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta.
Egyesek azonban azt mondták: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle.
Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: „Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám, ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára elérkezett hozzátok az Isten országa.
Az erős ember fegyveresen őrzi házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt.
Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.
Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, nyugtalanul bolyong a magányos pusztaságban. Miután hasztalanul próbált megnyugodni, azt mondja magában: »Visszamegyek házamba, ahonnét kijöttem.« Odamegy, és azt látja, hogy egykori lakóhelyét kisöpörték és rendbe hozták. Erre elmegy, hoz magával hét más lelket, akik nála is gonoszabbak. Ezek bevonulnak a házba, és ott laknak. Az illető ember sorsa pedig rosszabbra fordul, mint azelőtt volt.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 11,15-26

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-10-08