Most a kegyelmeim annyira meg fognak szaporodni, hogy hasonló esetnek ezen a Földön még nem voltatok tanúi.

Holocaust Survivors Write to the European Medicines Agency

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

„ A kétségek megerősítik a szereteteteket Irántam

2011. szeptember 21. 22:00

Én a Magam Nevében, mint Jézus jövök, Aki testben emberré lett.

Drága, szeretett leányom, te most nagyon közel állsz a Szívemhez, mégis olykor olyan távolinak érzed magad. Időnként arra gondolsz, hogy elszakadtál Tőlem, valójában csak a Velem való egységhez lettél közelebb vonva.

Leányom, most olyan erősre építem fel a bizalmadat, hogy Szavamat továbbra is hirdetni tudjad az emberiségnek. Ez egy nagyon fontos Küldetés. Mivel ezekben az időkben a sátán által a démonok milliói szabadultak el, támadnak téged minden sarkon. Az első emberek, akiket fel fognak használni (a démonok), a hívők lesznek, akik sorban fognak állni, hogy az első kővel megdobjanak téged.

Ahogy az emberiség iránti Irgalmasságom Nagy Cselekedete egyre közeledik, úgy fogják a démonok is meggátolni az Igazságot, és megakadályozni az embereket, a jó embereket abban, hogy időt szánjanak Rám, amelyre pedig szükségem van, hogy általuk megmenekülhessen azon gyermekeim lelke, akiknek egyáltalán nincs hitük. Ne engedd, hogy a kegyetlen rágalom, amely egyre csak szaporodik, elvonjon téged Munkámtól.

Most figyeljetek próféciámra. Minden egyes ember által, aki ebben az időben megbánja bűneit, emberenként három lélek menekülhet meg. A következőképpen gondolkozzatok. Azokat az áldásokat, amelyeket az az ember kapná, aki a megbocsátást keresi, a családja fogja megkapni. Minden lélek, aki most Hozzám imádkozik, és kéri Tőlem a közvetlen családtagjai és barátai megmenekülését, Irgalmasságomban bőségesen fog részesülni.

Az ima a ti megváltásotok, gyermekeim. Minél többet imádkoztok, annál jobban meg fogom nyitni a szíveteket, és felfedni Igazságomat. Most a kegyelmeim annyira meg fognak szaporodni, hogy hasonló esetnek ezen a Földön még nem voltatok tanúi. Mégsem tudom kiárasztani ezeket a hatalmas kegyelmeket, hacsak nem kéritek ezeket.

Leányom, engedd, hogy figyelmedbe ajánljam, hogy a gonoszság, amely megrémiszt téged, most az Üzenetek egyre szélesebb körű támadásában fog megnyilvánulni. Ne foglalkozz vele. Csukd be a szemed. Dugd be a füled. Helyette imádkozz, hogy az ilyen lelkek megvilágosodjanak.

A kétségek, leányom, mind megpróbáltatások, melyeket nemcsak te, de követőim is megtapasztalnak. Habár ezek nyugtalanítóak lehetnek, mégis megengedem azokat, hogy az Irántam való szeretetetek megerősödjön.

Most nyugodjatok meg, gyermekeim. Fogadjátok el Szavamat. Úgy éljétek életeteket, ahogy Én azt elvárom tőletek. Családjaitokat mindenekelőtt az első helyre helyezzétek. Miattam soha sem szabad elhanyagolnotok őket. Most csendes bizalommal imádkozzatok, és legyetek biztosak abban, hogy Örök Atyám Parancsára próféciáim be fognak teljesülni. Ezek (az események) Atyám meghatározása szerint egy tökéletes időpontban fognak bekövetkezni.

Sohase feledjétek, gyermekeim, hogy azok a titkok, amelyeket látnokaimnak adtam, és amelyek az elkövetkezendő eseményeket jövendölik meg, az ima által enyhülhetnek. Nagyon sok természeti katasztrófa lett elhárítva Áldott Édesanyám iránt tanúsított mély tisztelet miatt. Az Ő híveinek imái már sok földrengést, árhullámot és cunamit hárítottak el. Az imának nagyon nagy hatása lehet. Egyetlen személy imái és szenvedése egy egész nemzetet menthet meg. Ezt ne feledjétek.

Én minden gyermekemet szeretem. Az a hatalom, hogy megmentsétek egymást, a ti kezetekben van, gyermekeim. Ne feledjétek el, amit eddig mondtam nektek. Az ima a ti fegyveretek ebben a világban, a gonosz ellen. Az ima enyhíti a globális katasztrófákat. Folyamatosan imádkozzatok világotok békéjéért. Imádkozzatok egy könnyű átmenetért is a Földi Új Paradicsomba, amely mindazokra a gyermekeimre vár, akik a megváltásukat keresik.

Szeretett Jézusotok”

https://masodikeljovetel.hu/ketsegek-megerositik-szereteteteket-irantam

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

10 Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.

Pál szeretetből nem terhelte meg a gyülekezetet

11 Esztelenné lettem: ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanotok, hiszen semmivel nem voltam alábbvaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is.

12 Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, csodákban és isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek.

13 Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, hacsak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot!

14 Íme, most kész vagyok harmadszor is elmenni hozzátok, és nem leszek terhetekre, mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek. Mert nem a gyermekek tartoznak gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.

15 Én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt magamat is feláldozom a ti lelketekért. Ha én titeket ennyire szeretlek, ti kevésbé szerettek engem?

16 Ám legyen: én nem voltam terhetekre, de ravasz ember lévén, csellel fogtalak meg titeket.

17 Vagy valamelyik küldöttem révén csaltalak meg titeket?

18 Megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titusz csalt meg titeket? Nem ugyanazon Lélek szerint jártunk? Nem ugyanazokon a nyomokon?

19 Régóta azt gondolhatjátok, hogy mentegetőzünk előttetek. Mi azonban Isten színe előtt a Krisztusban beszélünk, mindezt pedig, szeretteim, a ti épülésetekre.”

 

 

„… Most figyeljetek próféciámra. Minden egyes ember által, aki ebben az időben megbánja bűneit, emberenként három lélek menekülhet meg. A következőképpen gondolkozzatok. Azokat az áldásokat, amelyeket az az ember kapná, aki a megbocsátást keresi, a családja fogja megkapni. Minden lélek, aki most Hozzám imádkozik, és kéri Tőlem a közvetlen családtagjai és barátai megmenekülését, Irgalmasságomban bőségesen fog részesülni.

Az ima a ti megváltásotok, gyermekeim. Minél többet imádkoztok, annál jobban meg fogom nyitni a szíveteket, és felfedni Igazságomat. Most a kegyelmeim annyira meg fognak szaporodni, hogy hasonló esetnek ezen a Földön még nem voltatok tanúi. Mégsem tudom kiárasztani ezeket a hatalmas kegyelmeket, hacsak nem kéritek ezeket.

Leányom, engedd, hogy figyelmedbe ajánljam, hogy a gonoszság, amely megrémiszt téged, most az Üzenetek egyre szélesebb körű támadásában fog megnyilvánulni. Ne foglalkozz vele. Csukd be a szemed. Dugd be a füled. Helyette imádkozz, hogy az ilyen lelkek megvilágosodjanak.

A kétségek, leányom, mind megpróbáltatások, melyeket nemcsak te, de követőim is megtapasztalnak. Habár ezek nyugtalanítóak lehetnek, mégis megengedem azokat, hogy az Irántam való szeretetetek megerősödjön. …”

 

 

19 Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes

20 mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost.

Jézus megkeresztelkedése

21 Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég,

22 leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: “Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+12%3A10-19%3B+++++Luke+3%3A19-22&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/09/20

 

———-

Római katolikus:

2021-09-20

25. évközi hét hétfő

OLVASMÁNY Ezdrás könyvéből
A perzsák királya megengedi, hogy a választott nép visszatérjen ősi hazájába, és Jeruzsálemben felépítse az Úr templomát. Megparancsolja, hogy mindenki segítsen a templomépítésben.
Kürosz, perzsa király uralkodásának első esztendejében teljesítette az Úr, amit Jeremiás által megjövendölt. Az Úr arra indította ugyanis a király szívét, hogy a következő írásbeli rendelkezést tegye közzé egész birodalmában. Így szól Kürosz perzsa király parancsa:
„A föld minden országának urává tett engem az Úr, az ég Istene. Ő hagyta meg nekem, hogy felépítsem templomát Jeruzsálemben, Júdea fővárosában. Aki tehát ebből a népből még országunkban él, sietve induljon Jeruzsálembe, amely Júdeában van! Legyen vele az ő Istene, hogy segítse felépíteni az Úrnak, Izrael Istenének templomát. Ő ugyanis az az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. Országunk többi lakosai viszont mindenütt segítsék a hazatérőket, bárhol lakjanak is: ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal – azon felül, amit önként és szabadon felajánlanak Isten jeruzsálemi templomának javára.”
Elindultak erre Júda és Benjámin családjának vezető emberei a papokkal, levitákkal és mindazokkal, akiket Isten arra indított sugallatával, hogy hazatérjenek Jeruzsálembe, felépíteni az Úr templomát. A környező lakosság segítségükre volt minden munkájukban: ezüsttel, arannyal, felszereléssel, jószággal és egyéb holmikkal, azon felül, amit ajándékul adtak a templomra, önkéntesen és szabadon.
Ez az Isten igéje.
Ezd 1,1-6

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk. 3. vers.
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
Hívek: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek, és hozzák kévéiket.
H: Hatalmas dolgot * művelt az Úr vélünk.
Zsolt 125,1-6

ALLELUJA
Úgy világítson a ti világosságtok az emberek körében, * hogy jótetteitek láttán Atyátokat dicsőítsék! Mt 5,16 – 3 a. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A keresztény ember hivatása az, hogy világítson másoknak.
Jézus egyszer így beszélt tanítványaihoz:
Ha valaki lámpát gyújt, nem takarja le, vagy nem rejti az ágy alá. Inkább felteszi a tartójára, hogy aki belép a házba, világosságot találjon.
Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna; és nincs olyan titok, ami ki ne derülne, és nyilvánvalóvá ne lenne.
Ügyeljetek hát, hogy milyen figyelemmel hallgattok! Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 8,16-18

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-09-20