Hóhérjaim előtt állok, akiket meg kellett hallgatnom, amint aljas hazugságaik által elítélnek Engem

https://remnant-army.org/wordpress/hu/az-ima-az-egyetlen-fegyveretek/


Igazság Könyve:

https://masodikeljovetel.hu/az-igazsagot-altalaban-fokozott-ovatossaggal-es-nyilt-elutasitassal-kezelik

———-

Igaz élet Istenben:

Ld az újonnan lérehozott EGYHÁZ menüpont alatt:

https://remnant-army.org/wordpress/hu/egyseg/

„Keletről jön el a hajnal

2004. augusztus 20.

… Ahogyan az elején[4] többször is mondtam neked, gondolkodásodban maradj meg Kelet felé irányulva. Onnan fog felemelkedni a fény, és minden virágoskertté fog válni. Kezdettől fogva a Kelet után vágyakozom. …”

Source: http://ichtys.hu/index.php/142-2004-augusztus-20


————

Ortodox (Görög keleti):

„12 Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt.

13 Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.

14 És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiáradt rátok.

15 Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!

Pál megérkezésekor erélyes lesz

10.1 A Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki – némelyek szerint – szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok;

2 kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk.

3 Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk;

4 hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.

5 Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre,

6 és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.

7 Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek! Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is.”

 

 

„ Az Igazságot általában fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik

2011. szept. 15. csütörtök, 23:50

Drága, szeretett Leányom, te most a szenvedés olyan részleteinek vagy a tanúja, amelyet a Keresztre feszítéskor Én is elszenvedtem: Az elhagyatottságnak. Az Elutasításnak. Az Elszigeteltségnek. A hatóság elutasító, gúnyos kézlegyintésének, különösen jámbor követőim általi visszautasításnak. Még a saját apostolaim is elutasítottak Engem a szükség idején. Így tehát ne légy meglepve, ha ez veled is megtörténik.

Ma éjjel egy víziót (látomás) is kaptál Rólam, amelyben a hóhérjaim előtt állok, akiket meg kellett hallgatnom, amint aljas hazugságaik által elítélnek Engem, akárcsak Tanításaim Igazságait. Ilyen bánásmódban lesz neked is részed, és követőimnek is azok kezei által, akik az Igazságot nem tudják elfogadni, vagy undorítónak találják azt.

Leányom, általában az Igazságot fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik, és néha istenkáromlásnak tartják. Sohase félj, mert azok a szavak, amelyeket Én adok neked, nem másak, mint az Igazság. Nem szabad félned, hogy nyilvánosságra hozd mindazt, amit adok neked. Miért is adnék neked hazugságokat? Miért is próbálnám, hogy aláássak ezeknek az üzeneteknek azáltal, hogy bármikor is megengedném, hogy igaztalanságok kerüljenek beléjük? Hiszen ez ellentétben állna Atyám Akaratával. Még a sátánnak sincs megengedve, hogy beavatkozzon ezekbe az Üzenetekbe, bármennyire is próbálkozik.

Amint ezek az Üzenetek nagyobb intenzitást kapnak, egyre több vita és gúny tárgya lesznek. Mégis sokan fognak az üzenetekhez vonzódni, mert közben nem fogják elmulasztani a Szentlélek indíttatását, amely a lelküket indítja meg.

Idővel az Én gyermekeim meg fogják köszönni Nekem, hogy segítettem nekik áthatolni a zűrzavar tövises bokrain, melyek abban fogják gátolni őket, hogy a Paradicsom kapuját elérhessék, mert a mostani vezetésem nélkül, jelenleg el lennének veszve. Nem lenne elég erejük ahhoz, hogy biztonságban átjussanak az Új Paradicsom kapuin, amely a Béke Új Korszaka lesz a Földön, és amely mindazokra vár, akik Engem és tanításaimat követik.

Szeretett Megváltótok és Tanítótok, Jézus Krisztus”

https://masodikeljovetel.hu/az-igazsagot-altalaban-fokozott-ovatossaggal-es-nyilt-elutasitassal-kezelik

 

Jézus rokonainak a szándéka

20 Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.

21 Amikor ezt meghallották hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták: magán kívül van.

Jézust Belzebub szövetségesének mondják

22 Az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket.

23 Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: “Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt?

24 Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat meg az az ország;

25 és ha egy háznép hasonlik meg önmagával, az a háznép sem maradhat meg.

26 Ha tehát a Sátán önmaga ellen támadt, és meghasonlott, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van.

27 Viszont senki sincs, aki egy erős ember házába hatolva el tudná rabolni annak javait, hacsak előbb meg nem kötözi azt az erős embert; akkor kirabolhatja a házát.””

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Corinthians%209:12-10:7;%20%20%20%20Mark%203:20-27&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;NT-HU;BDS

https://www.oca.org/readings/daily/2021/09/15

 

———-

Római katolikus:

2021-09-15

24. évközi hét szerda

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből
A keresztény hit nagy titka maga Jézus Krisztus.
Szeretett Fiam!
Írok neked, bár remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha mégis később érkeznék, tudd, hogyan kell viselkedned Isten népe között, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és szilárd alapja.
Kétségkívül fenséges a mi hitünk nagy titka, az Úr Jézus Krisztus, aki nyilvánvaló lett a testben, és igazolást nyert a Szentlélek által; megjelent az angyaloknak, és hirdették a nemzetek között; világszerte hittek benne; és fölment a dicsőségbe.
Ez az Isten igéje.
1Tim 3,14-16

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid! 2a. vers.
Vagy: Alleluja. 12. szám.
Előénekes: Teljes szívemből áldom az Urat * a szentek tanácsában és közösségében.
Nagyszerűek az Úr művei, * mindazok szemében, akik szeretik azokat.
Hívek: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
Vagy: Alleluja.
E: Dicsőséges és fönséges minden cselekedete, * és igazságossága örökre megmarad.
Csodatetteinek emléket szerzett * a jóságos és irgalmas Isten.
H: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
Vagy: Alleluja.
E: Eledelt adott az őt félőknek, * megemlékezik szövetségéről örökkön örökké.
Népének megmutatta hatalmas műveit, * nekik adta a pogányok örökségét.
H: Urunk és Istenünk, * mily nagyszerűek a te műveid!
Vagy: Alleluja.
Zsolt 110,1-6

ALLELUJA
Uram, a te tanításod lélek és élet: * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6,63c és 68c – 5. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Akik mindenben kifogásolni valót találnak, azoknak sem Keresztelő János szigorú élete, sem Jézus emberi közvetlensége nem tetszik.
Egy alkalommal Jézus így szólt a néphez:
Kihez hasonlítsam e nemzedék fiait? Kihez is hasonlítanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyermekek, akik így kiáltoznak egymáshoz:
Furulyáztunk, de nem táncoltatok.
Siránkoztunk, de nem zokogtatok.
Eljött Keresztelő János: kenyeret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mondjátok: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia, eszik és iszik. Erre meg azt mondjátok: „Nézd a falánk és borissza embert, a vámosok és a bűnösök barátját!”
Az Isten bölcsességét azonban fiai igazolták.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 7,31-35

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2021-09-15