Csak egy út van Istenhez, és ez általam, Jézus Krisztuson keresztül történik. Nincs más útvonal

“EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS

Üdvöz légy, Királyunk! * Tévelygéseinken csak te könyörülsz. – 4 g. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Mária megkeni Jézus lábát, és ezt Jézus már temetési előkészületnek veszi.
Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között.
Mária pedig vett egy font illatos, drága nárdusz-olajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt; ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta.
Jézus azt mondta neki; „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert
szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.”
A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 12,1-11″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-04-15

Igazság Könyve:

18 április 2014 @ 11:24pm

 

Csak egy út van Istenhez, és ez általam, Jézus Krisztuson keresztül történik. Nincs más útvonal

Szeretett lányomnak, a világ ismét fel fog kelni, hamuból, a vérkorból. Fogom , ígérem, törölje le a pestis az Antikrisztus ki a föld színéről. El fogom pusztítani Isten ellenségeit és azokat, akik a nyomorúság, az igazságtalanság és a szenvedés Isten gyermekeinek neveléséért felelősek.

A gonoszság, mely az ember szívét napjainkban a világ minden részén kézben tart, különböző formát ölel. Brutális formájában az emberek kínoznak, meggyilkolták és keményen büntetik. Aztán más módon, az embereknek kell elviselni nagy nehézségek, beleértve az élelmiszer hiánya, a lakhatás hiánya és a szörnyű szegénység, míg a vezetők Felfalnak minden jogot, hogy az övék. Aztán ott vannak a tisztességtelen törvényeket, amelyek támogatják az erős, hogy gazdag emberek gazdagabb és szegény emberek szegényebb, ahol a kis kegyelem vagy szeretet mutatja, hogy ezek nagy szükség van. Végül, ott van az üldözés a keresztények – az én követőim – a világ minden tájáról. Ezek a megvetett, több, mint bármely más, és szenvednek rettenetesen a nevem. A keresztyéneket a gonosz követői gyűlölik, aki ügynökeit használja a csend különböző módokon történő elhallgatásában. Sok terveik magukban foglalják a cenzúrát vagy a jogot, hogy nyíltan kijelentsem a Hozzám való hűséget. És míg a kormányok, ma, majd szilárdan megvédeni a jogait minden más hitvallás vagy polgári jog, akkor nem hajlik a jogait keresztények.

Keresztények hamarosan betiltották a gyakorlás a hit nyilvános helyeken, az iskolákban, a kollégiumokban, amíg végül a templomok Isten. Lehet mondani,-biztosan ez lehetetlen-, hogy megakadályozzák a keresztények gyakorló hitük, a saját egyházak? Ez a legravaszabb módon fog jönni, ahol milliók lesznek megtévesztve, kevés értesítést fizetve, mint az ige minden egyes részlete, ahogy az most változik, de ez csendben fog múlni. Csak azok, akik figyelni fogják a változásokat, és egy idő után elfogadhatóvá válik, hogy minden keresztény egyházat megnyithat minden vallás számára, beleértve azokat is, akik nem hisznek bennem. Azonban nem mindazok, akik követik hitek, amelyek nem bálványosít a Szentháromság Isten, lesz kénytelen az új világ templom. Nem. Ez lesz a keresztények, ki lesz arról, hogy bálványoz pogányság, amelyet gondosan be, mint egy új templom, és amely ölelés egy új formája “Közösség” – a templom mindenki számára – ahol én, Jézus Krisztus, nem fog jellemző.

Csakúgy, mint az idén, My keresztek kezd eltűnni, és bár én egyházak, és azok, akik azt mondják, hogy szolgálni engem, beszélnek, hogy fontos a humanizmus, nem fogsz hallani beszélni a fontosságát, hogy megadta magát, Jézus Krisztus, a Megváltó. Ön tehát nem lesz felkészülve az örök üdvösségre. Annak fontosságát, hogy az én utam, hogy apám nem lesz megemlítve, és nem lesz jelentősége a Szentszentségeknek kell vitatni. Ehelyett, akkor azt mondta, hogy fontos a keresett szükségleteinek és jólétének mások, amelyeket fel kell használni, mint helyettesíti a rajongó me. Én vagyok az egyház. Testem, én templom, de az idő, én leszek csiszolt teljesen az egyik oldalon. A fejed tele lesz igazságokkal. Minden útvonalról azt fogod mondani, ami ahhoz szükséges, hogy közelebb hozzuk Istent. De minden út lesz lenni elmondott-hoz séta legyőz lesz-ban ellentétes utasítás.

Most ismerlek, hogy csak egy igazság van. Csak egy út van Istenhez, és ez általam, Jézus Krisztuson keresztül történik. Nincs más útvonal.

Jézusnak”

 

—–
Római katolikus:

2019-04-18

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből
A húsvéti vacsora parancsa.
Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: „Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének: A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete estefelé vágja le. Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát – tűzön megsütve – még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok: Legyen a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.”
Ez az Isten igéje.
Kiv 12,1-8.11-14

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. 7b. tónus.
Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék, * mindazért, amit nékem adott?
Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.
E: Drága dolog a Úr színe előtt, * szentjei dicső halála.
Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, * bilincseimet széjjel törted.
H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.
E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt.
H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket.
Zsolt 115,12-13.15-16bc.17-18

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek.
Testvéreim!
Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely az újszövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!” Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.
Ez az Isten igéje.
1Kor 11,23-26

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Jézus mondja: † „Új parancsot adok nektek. * Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.” Jn 13,34 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Mindvégig szerette őket.
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének. Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte.
Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” Jézus így felelt: „Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted.” De Péter tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha?” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám!” Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!” Jézus azonban kijelentette: „Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: „Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
Ezek az evangélium igéi.
Jn 13,1-15″

https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2019-04-18

 
 

Én vagyok József, a testvéretek!

45.1 Ekkor József már nem tudta tovább türtőztetni magát. A körülötte álló egyiptomiak miatt nem akarta kimutatni érzéseit, ezért fölkiáltott: „Az egyiptomiak menjenek ki a teremből!” S mikor magukra maradtak, megismertette magát testvéreivel: „Én vagyok József! Él-e még édesapánk?”kérdezte sírva. Oly hangosan sírt, hogy az egyiptomiak is meghallották, s még a fáraó udvarába is eljutott a híre. De a testvérek annyira megrémültek tőle, hogy szólni sem tudtak.

„Lépjetek közelebb, kérlek!” — mondta József. Ekkor kicsit közelebb léptek.Valóban én vagyok az! József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok ezen! Ne vádoljátok magatokat amiatt, hogy eladtatok rabszolgának, és ide kerültem! Valójában Isten volt az, aki előttetek ide küldött megmentésetek végett! Már két éve tart az éhínség ideje, de még hátra van öt további szűk esztendő, amikor sem vetés, sem aratás nem lesz a földön. Isten engem azért küldött ide előttetek, hogy mind titeket, mind utódaitokat megmentse, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek engem ide, hanem Isten! Ő tett engem a fáraó tanácsadójává[a], a fáraó udvarának urává és egész Egyiptom kormányzójává.

József Egyiptomba hívja egész családját

Menjetek hát sietve atyámhoz, és mondjátok neki: Fiad, József ezt üzeni: »Isten engem egész Egyiptom kormányzójává tett, ezért késedelem nélkül költözz hozzám! 10 Gósen tartományában telepítelek le, így közel leszel hozzám. Jöjj hozzám egész családoddal, gyermekeiddel, unokáiddal, meg összes nyájaiddal és minden vagyonoddal együtt. 11 Mindennel ellátlak benneteket, amire csak szükségetek lesz, és állataitokról is gondoskodom, hiszen még további öt évig éhínség lesz a földön. Nálam semmiben sem fogtok szükséget látni!«”

12 Majd József ezt mondta a testvéreinek: „Figyeljetek rám! Saját szemetekkel látjátok, Benjáminnal együtt, hogy én vagyok József, és magam szóltam hozzátok! 13 Beszéljétek el atyámnak, amit láttatok és hallottatok itt. Számoljatok be neki arról, milyen magas tisztségre és dicsőségre jutottam itt, Egyiptomban, és sietve hozzátok őt hozzám!” 14 Ekkor József megölelte Benjámint, a testvérét, és egymás nyakába borulva sírtak. 15 Ugyanígy sorra megölelte, megcsókolta többi testvérét is, együtt sírtak, majd hosszasan elbeszélgettek.

16 Mikor eljutott a hír a fáraó udvarába, hogy Józsefhez eljöttek a testvérei, mind a fáraó, mind a főemberei megörültek ennek.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+45%3A1-16&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/04/17
—–

 
——
Görög katolikus:

Új nemzedéket nevelek Jákób népéből

Ezt mondja az Örökkévaló:
„Ha nektárt találtok a szőlőfürtben,
    azt mondjátok: »Ezt ne törd össze,
    mert áldás van benne!«”
Én is így teszek népemmel,
    hogy szolgáimat megkíméljem:
    
összetöröm őket, de nem valamennyit.
Új nemzedéket nevelek Jákób népéből,
    és örökösöket Júdából,
    akik hegyeimet birtokba veszik.
Választottaim öröklik földemet,
    és szolgáim telepednek le rajta.
10 Sáron síkságán nyájak legelnek,
    Ákór völgyében[a] pedig csordák delelnek.
Népemé lesz ez a föld,
    azoké, akik megtaláltak engem.

Mikor szóltam hozzátok, nem törődtetek vele

11 „Ti pedig, akik elhagytátok az Örökkévalót,
    és szent hegyemet elfelejtettétek,[b]
akik a szerencse istenének áldoztok,
    és a végzet[c] istennőjének;
12 fegyver által vesztek el,
    letarol titeket az öldöklés.
Így határoztam felőletek,
    mert mikor hívtalak, nem feleltetek,
    mikor szóltam hozzátok, nem törődtetek vele.
Egyre csak azt műveltétek,
    amit gonosznak tartok,
azt választottátok,
    amit nem szeretek.

13 Ezért hát — mondja az Örökkévaló Isten —,
    szolgáim esznek majd,

    ti pedig éheztek,
szolgáim isznak majd,
    de ti szomjaztok,

szolgáim örülnek majd,
    ti pedig megszégyenültök,
14 szolgáim örömükben énekelnek majd,
    ti meg fájdalmatokban kiáltoztok,
    és megtört szívvel jajgattok.
15 Választottaim még a neveteket is
    csak átokként emlegetik:
»Így
pusztítson el téged az Örökkévaló Isten!«
    De szolgáinak az Örökkévaló új nevet ad.”

Új eget és új földet teremtek

16 „Akkor, aki áldást kíván a földön,
    ezt mondja: »Az igazság és hűség Istene
    áldjon meg!«
Aki esküszik a földön,
    az igazság és hűség Istenére esküszik,
mivel a hajdani nyomorúság feledésbe merül,
    én sem gondolok rá többé.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+65:8-16&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

 
17 április 2014 @ 9:00pm

Az ember minden segítséget kap, a mennyből való beavatkozással, és sok lehetőséget arra, hogy végső választásra kerüljön. Ő vagy utánam, vagy maradjon mögötte.

Jézusnak”

Az én-m új paradicsom akarat válik a világ nélkül vég – mint megjövendös

 

Izráel családostul Egyiptomba költözik

46.1 Így hát Izráel egész családjával és minden vagyonával együtt útnak indult Egyiptomba. Amikor Beérsebába érkezett, ott áldozatokat mutatott be atyja, Izsák Istenének. Akkor Isten éjjeli látomásban megszólította Izráelt: „Jákób, Jákób!”

„Itt vagyok, Uram!” — válaszolt ő.

Isten így szólt: „Én vagyok az Isten, atyád Istene! Nyugodtan költözz csak Egyiptomba, ne félj, mert nagy néppé teszlek téged ott! Veled megyek Egyiptomba, de majd ismét kihozlak onnan — ez egészen biztos! Amikor meghalsz, József melletted lesz, és ő fogja le a szemedet.”

Azután Jákób továbbment Beérsebából Egyiptom felé. Fiai felültették apjukat, feleségeiket és gyermekeiket a szekerekre, amelyeket a fáraó e célra küldött. 6-7 Magukkal vitték összes állataikat és minden vagyonukat, amelyre Kánaán földjén szert tettek. Így érkezett meg Egyiptom földjére Jákób és egész népes családja: fiai és azok fiai, leányai, valamint fiainak leányai. Jákób minden leszármazottja Egyiptomba került.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+46:1-7&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

15 Fiam, ha bölcs leszel,
    boldoggá teszel engem is!
16 Mennyire örülök majd,
    ha bölcsen beszélsz!

— 14 —

17 Ne irigyeld a bűnösöket,
    de mindig teljes szívedből tiszteld és féld az Örökkévalót!
18 Akkor jó jövő vár rád,
    és amit remélsz, abban nem fogsz csalódni!

— 15 —

19 Hallgass rám fiam, hogy bölcs legyél,
    és irányítsd szíved az Örökkévaló útjára!
20 Ne barátkozz iszákosokkal,
    és ne járj együtt azokkal, akik túl sokat esznek!
21 Mert az ilyenek elszegényednek:
    folyton csak esznek, isznak, alszanak,
    végül semmijük sem marad.

— 16 —

22 Hallgass apád tanácsára,
    mert neki köszönheted, hogy élsz!
Tiszteld anyádat,
    még idős korában is!
23 Az igazság, bölcsesség, tanács és értelem
    minden pénzt megér,
vedd meg bármi áron,
    de soha el ne add semmiért!
24 Milyen boldog az igazságszerető gyermek apja,
    s mennyi öröme telik az apának bölcs gyermekében!
25 Hadd örüljenek a te szüleid is,
    hadd teljék öröme benned annak, aki megszült!

— 17 —

26 Add nekem a szívedet, fiam!
    Kövesd életem példáját!
27 A prostituált veszélyes,
    mint a mély verem,
más asszonya pedig, mint a szűk kút:
    nehéz kiszabadulni belőle.
28 Leselkedik rád, hogy rabul ejtsen,
    mint a rabló áldozatára,
    és a házasságtörő férfiak számát szaporítja.

— 18 —

29 Kik azok, akik folyton vitatkoznak és verekednek,
    sok szomorúságot és bajt okoznak,
    sebeket kapnak ok nélkül,
    és szemük a bortól vöröslik?
30 Azok, akik egész éjjel bor mellett mulatnak,
    s folyton ürügyet keresnek, hogy ihassanak.
31 Ne nézd hát a bort, ne csodáld rubin színét!
    Ne nézd, hogyan gyöngyözik a pohárban,
    mert hamar lecsúszik a torkodon!
32 Végül megmar, mint a kígyó,
    megmérgez, mint a vipera!
33 Részegen furcsa dolgokat látsz,
    és össze-vissza beszélsz.
34 Úgy érzed, viharos tengeren hánykolódsz,
    az árboc tetején.
35 Azt mondod: „Ütöttek, de nem fájt.
    Vertek, de nem is éreztem.
Mikor fogok felébredni?
    Hadd igyak még egy kicsit!”

— 19 —

24.1 Ne irigykedj a gonoszokra!
    Messze kerüld őket,
mert folyton valami pusztítást terveznek,
    gonoszságról beszélnek!

— 20 —

Bölcsesség által épül a ház, az otthon és a család,
    és az értelem által lesz erős.
Az otthont és a családi élet minden területét pedig
    a tudás tölti meg drága és kedves kincsekkel.

— 21 —

A bölcs férfi hatalmasabb, mint az erős,
    és a tudós hatalmasabb, mint akinek csak a testi ereje nagy.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=proverbs+23-24&version=NRSVCE;NR2006;SCH2000;ERV-HU;BDS

—–
https://oca.org/readings/daily/2019/04/18
—–
http://www.gorogkatbuda.hu/naptar.html
—–